Федэу щыт

Котелхэр къыдэзыгъэкIырэ заводэу «Ардерия» зыфиIоу поселкэу Инэм дэтым непэ пэрыт технологиехэр щагъэфедэх.

Зы сыхьатым киловатт 75-м нэс къэзытырэ тыгъэ фотоэлектрическэ блокищ ащ иунашъхьэ тет. Адыгэ Республикэр Урысые Федерацием ичIыпIэ анахь фабэхэм ащыщ. Гъэмафэрэ электростанцием зы мафэм электроэнергие мегаватт 0,5-м нэс къеты. КъэIогъэн фае станцием игъэфедэн мылъку зэрэпэIумыхьэрэр, илъэс 25-рэ тыгъэ батарейхэм Iоф зэра­шIэрэр. Статистикэм къызэриушыхьатырэмкIэ, электростанцием фабэу мегаватти 10 – 12 къеты.

Фабэр кIэзыугъуаехэрэ светодиоднэ амалхэр заводым щыгъэфедагъэх. Тыгъэм за­водри, ащ ищагуи зэригъэнэфыхэрэм имызакъоу, электросетым иэлектроэнергиеу агъэфедэрэри процент 20-кIэ нахь макIэ хъугъэ.

Электрическэ гелиостанцием нэмыкIэу заводым ышъхьагъ тыгъэ коллекторхэри тырагъэуцуагъэх. Вакуум трубкэхэм яшIуагъэкIэ кIымафэми тыгъэм ыкIуачIэ къызфагъэфедэ. Заводэу «Ардерия» зыфиIорэм ышъхьагъ тет тыгъэ коллекторхэм яшIуагъэкIэ зы сыхьатым энергие киловатт 30-м нэс къызфагъэфедэн алъэ­кIы. Ащ фэдэ энергиекъэкIуапIэм тыкъэ­зыуцухьэрэ дунаим зэрар къыфихьырэп.

Заводэу «Ардерия» зыфиIорэм ипащэхэмрэ поселкэу Инэм иадминистрациерэ Тэхъу­тэмыкъое районым игурыт еджапIэхэм ачIэсхэр мы заводым къэкIонхэ, пэрыт технологиехэу мыщ щагъэфедэхэрэм нэIуасэ зафашIын зэралъэкIыщт шIыкIэм джыдэдэм зэдеусэх.

Алексей Торопов.
п. Инэм.