Ренэу тэгъэкъабзэ

ЧIыопсым иохътэ анахь дахэхэм бжыхьэр ащыщ, чъыг­хэм апыт тхьапэхэм шъо зэфэшъхьафхэр къаубытых. Гъо­жьышъо дахэу тыгъэм пIэшIэтых. Джащ фэд саугъэтэу «ДзэкIолIхэм япсынэкIэчъ» зыфиIорэм къегъэтIысэкIыгъэ чъыгхэри. Анахьэу 2013-рэ илъэ­сым пчэеу (36-рэ мэхъух) IудгъэтIысхьагъэхэм якъэ­кIыкIэ пограничник ветеранхэр щэгушIукIых.

Ау, гухэкI нахь мышIэми, «ДзэкIолIхэм япсы­нэкIэчъ» зытет чIыгур мы­жъо закIэшъ, чъыг цIы­кIухэм янахьыбэр къы­щымыхъоу хэкIодыкIы. Пограничникхэр къулы­къум ихэбзэ пытэхэм апсыхьагъэхэми, ар гухэкI ащэхъу.

Мы бжыхьэ мэфэ шIагъохэм ащыщ ишэмбэт пчэдыжьыпэ Адыгеим ипограничник ветеранхэм мы илъэсым я 5-у шIыхьаф зэхащагъ. Ветеран нэ­бгырэ 30-м ехъу ащ къе­кIолIагъ. Къыхэзгъэщымэ сшIоигъу ахэм ащыщхэм кIэлэцIыкIухэр зэрягъу­сагъэхэр. Мыпшъыжьхэу ныбжьыкIэхэри IэпыIэгъу къытфэхъугъэх.

Чъыг тхьапэу къетэ­къохыгъагъэр бэ, зэкIэри тпхъэнкIыгъэ, зы чIыпIэ щытыугъоигъэх, чъыг гъу­гъи 5-р итыупкIыжьыхи, ачIыпIэ кIэу дгъэтIыс­хьа­гъэх. ХэбзэухъумэкIо ор­ганхэм яветеранхэм яобщественнэ организацие саугъэт ыгъэуцумэ шIоигъоу ыуж ит, ащ пае чIы­пIэ къафэдгъэхьазырыгъ.

Къыхэзгъэщымэ сшIоигъу станицэхэу Кужорскэм, Келермесскэм, Хан­скэм, Каменномостскэм ыкIи Красногвар­дейскэ районым ялIыкIо­хэр шэмбэт шIыхьафым къызэрэхэлэжьагъэхэр. Гу­щыIэгъу тызызэфэхъум, цIыфыбэ къызэрекIолIа­гъэр ахэм зэрагъэшIагъо­рэр къызгурыIуагъ.

Хабзэ зэрэхъугъэу, ти­юбилярхэр тщыгъупша­гъэхэп, шIухьафтынхэр яттыгъэх — Аркадий Поповым (илъэс 75-рэ), Ни­колай Вожжовым (илъэс 60), Андрей Токаревым ыкIи Владимир Хмелявскэм (илъэс 55-рэ). Ветеран организацием итхьаматэ игуадзэу Сергей Алексеевым игукъэкIыкIэ ыкIи имылъкукIэ къыщэфыгъэ шIэжь тамыгъэу пограничникыдзэхэм къулыкъур защахьыгъэр ­илъэс 50 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэр мыгъэ апэрэу яттыгъэх Алексей Бороди­новым ыкIи Александр Ерохиным. Ежь Сергейи мыгъэ ащ фэдиз мэхъу къулыкъур зихьыгъэр. Ащ­кIэ тыфэгушIо.

икIэухым шIыхьафым хэлэжьагъэхэм «тхьа­шъуегъэпсэу» ятIуагъ ыкIи со­ветым илъытэкIо комис­сие изэхэсыгъо изэ­фэ­хьысыжьхэм, организа­ци­ем тапэкIэ иIофшIэн зы­фэдэщтым ащыдгъэгъо­загъэх.

И. И. Давидюк.
Адыгеим ипограничник ветеранхэм я Со­вет итхьамат.