Пшысэр щыIэныгъэм фагъадэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние икIэлэцIыкIу театрэу «Дышъэ къошыным» спектаклэ гъэшIэгъонхэр Мыекъуапэ къыщегъэлъагъох.

— Зыгъэпсэфыгъо мафэхэм кIэ­лэцIыкIухэм апае нысхъэпэ театрэм зэхищэрэ Iофтхьабзэхэм нэбгырабэ яплъы. «Ны- тыхэри сабыйхэм ягъусэхэу те­атрэм къызэрэкIохэрэм тегъэ­гушIо», — къытиIуагъ художественнэ пащэу, Адыгэ Респуб­ликэм инароднэ артистэу Сихъу Станислав.

Сергей Латышенкэм ипьесэ техыгъэу дышъэ мэлым фэгъэ­хьыгъэ пшысэр режиссерэу Юлия Головком дэгъоу зэригъафи, театрэм щигъэуцугъ.

Артистхэу Нэгъой Асыет, Къалэ Саидэ, Сергей Ведериным рольхэр къашIых, театрализованнэ едзыгъохэм псэ къапагъакIэ. КIэлэцIыкIухэр хъугъэ-шIагъэхэм яплъыхэзэ, алъэгъурэр, зэхахырэр ашIошъ агъэхъу. Шъыпкъэу зэкIэри къащэхъу.

Щыгъынхэр артистхэм къякIоу ащыгъых, шъо зэфэшъхьафхэмкIэ гъэкIэрэкIагъэх. Артистхэм ягущыIэхэр зэхэугуфыкIыгъэх, гуп­шысэшIухэм тхьакIумэр агъашIо. Орэд къызэраIорэ шIыкIэм къэгъэлъэгъоныр къегъэбаи.

Нысхъапэхэр дахэх. Мэлыр фыжьышъо, дышъэпс егъэшъуагъэм фэогъадэ. Нысхъапэр «къы­зэрэгущыIэрэ» шIыкIэм сабыйхэр лъэплъэх, артистхэм зыгорэ ара­Iожьы ашIоигъоу мэкъэ IэтыгъэкIэ яджэхэу къыхэкIы. Артистхэмрэ кIэлэцIыкIухэмрэ язэпхыныгъэхэм театрализованнэ едзыгъохэр къагъэдахэх.

— ШэкIогъум и 24-м «Зиусхьанэу Блэгъожъыр» къэдгъэлъэгъощт, — къытиIуагъ «Дышъэ къошыным» ипащэу Джолэкъо Ларисэ. — Орэдышъор Адыгеим, Къэрэщэе-Щэрджэсым язаслу­женнэ артистэу ЛIыбзыу Аслъан ыусыгъ. Пьесэр Къэрэщэе-Щэр­джэсым идраматургэу Бимурзэ Зураб ытхыгъ, Урысыем искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, режиссерэу Анатолий Тучковым къэгъэлъэгъоныр ыгъэ­уцугъ.

Сурэтхэр къэгъэлъэгъоным къыщытетхыгъэх.