Гриппыр къямыутэлIэным пае

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ социальнэ политикэмкIэ, унагъом иIофхэмкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ ыкIи культурэмкIэ комитетым итхьаматэу Евгений Саловымрэ япащэхэу Адыгеим идепутатхэм гриппыр къямыутэлIэнымкIэ вакцинэр Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм шэкIогъум и 15-м щызыхарагъэлъхьагъ.

2019-рэ илъэсым пыкIыгъэ мэзи 10-м нэбгырэ 182132-рэ республикэм прививкэ щашIыгъэх. Агъэнэ­фэгъэгъэ планыр процент 86-кIэ агъэцэкIагъ, нэбгырэ пчъагъэу зифэIо-фашIэхэр зыфагъэцэкIэнхэ фэягъэ­м япроцент 40,1-рэ ар мэхъу. Зыныбжь икъугъэ нэбгырэ мини 158-мэ, кIэлэцIыкIу мин 54-мэ вакцинэр ахалъхьанэу щытыгъ. Прививкэ зязыгъэшIы зышIоигъохэм участковэ терапевтым зыфагъэзэн фае. Гурыт еджапIэхэм ачIэсхэр кIэлэцIыкIу поликлиникэхэм прививкэ ащашIыщтых.

— Гриппыр къямыутэлIэнымкIэ анахьэу зишIуагъэ къакIорэр прививкэр ары. ЦIыфхэм япроцент 45 — 50-мэ вакцинэр захалъхьэкIэ, процент 70 — 90-м нэсэу гриппым ыгъэгумэкIыхэрэм япчъагъэ къеIыхыщт. Игъом прививкэ зязыгъэшIыхэрэр сымаджэхэрэп е гриппыр псынкIэу апэкIэкIы, — къаIуагъ специалистхэм.