АР-м и парламент

КъызкIэлъэIугъэхэр афагъэцэкIагъэмэ

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм зэдагъэфедэхэрэм ягъэкIэжьын ыкIи къэлэ щыIакIэр Iэрыфэгъоу гъэпсыгъэным афы­тегъэ­псы­хьэгъэ программэхэр къалэу Мыекъуапэ зэрэщагъэцакIэхэрэм зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо Парла­мен­тым и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр зэхищэгъагъ.

Къэралыгъо Советым — Ха­сэм идепутатхэу Къулэ Аскэрбый, Александр Лобода, Олег Картамышевыр, Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Джарымэкъо Аз­мэт, адми­нистрацием илIыкIо­хэр, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм яIофхэм алъыплъэнэу ха­дзы­гъэхэр (старший дома), нэмыкI­хэр ащ хэлэ­жьагъэх.

Фэтэрыбэу зэхэт унэ­хэм ачIэс­хэм зэдагъэфе­дэхэрэм ягъэкIэжьынкIэ Адыгэ респуб­ликэ фон­дым ипащэу ­Пщыгъонэ Руслъан къызэриIуагъэмкIэ, 2014-рэ илъэсэу программэр зыщыIэм къыщыублагъэу Адыге­им икъэлэ шъхьаIэ фэтэрыбэу зэхэт уни 136-рэ зэкIэмкIи ща­гъэкIэжьыгъ, сомэ мил­лион 382-м ехъу ащ пэ­Iухьагъ. 2019-рэ илъэсымкIэ унэ 35-рэ гъэцэкIэжьын­хэр зэрашIылIэнхэу агъэ­нэфэгъагъэр, сомэ миллион 83-рэ пэIуагъэхьанэу щытыгъ. Капремонтым пае ахъщэр ­игъом къэзымытыгъэу чIыфэ зытелъхэм къаIахыжьыгъэм ишIуагъэ­кIэ а ахъщэр нахьыбэ хъугъэ ыкIи унэу агъэ­кIэ­жьыщтым ипчъагъэ 47-м нагъэсыгъ. Ахэм ащыщэу 42-мэ IофшIэнхэр ащаухыгъэх, сомэ мил­лион 74-рэ мин 600-рэ апэIу­хьагъ, джыри уни 5-р ашIы, ахэм миллион 18 атефэщт.

Нэужым фэтэрыбэу зэ­хэт унэхэм ялIыкIоу зэхэ­сыгъом хэлэжьагъэхэм яеплъыкIэхэр къыраIотыкIыгъэх, цIыфхэм гу­мэ­кIыгъоу яIэхэм ащагъэгъо­загъэх, ахэр дэгъэзыжьыгъэ зэрэхъущтым тегущы­Iагъэх. Программэм къыщыдэлъытэгъэ IофшIэнхэр подрядчикхэм зэ­рэ­зэ­шIуахыгъэхэм зэрагъэ­ра­зэхэрэр, щыкIагъэу къы­хагъэщыгъагъэ щыIэми, амыгъэгужъоу зэрэ­дагъэзыжьыгъэр ахэм къа­Iуагъ.

«Формирование комфортной городской среды» зыфиIорэ программэм къыдыхэлъытагъэу республикэм икъэлэ шъхьа­Iэ щызэшIуахыгъэ IофшIэнхэм пстэумкIи сомэ миллион 89-м ехъу апэIухьагъ. Ащ щыщэу миллион 80-м ехъур федеральнэ, мин 809-р рес­публикэ ыкIи миллиони 8-м ехъур чIыпIэ бюджетхэм къахэхыгъэ хъугъэ.

А ахъщэмкIэ къалэм иоб­щест­веннэ чIыпIэу ыкIи фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ащыщхэм ящагоу агъэкIэ­жьыгъэхэр Парламентым ипащэхэмрэ идепутатхэм­рэ мыгъэ къакIухьагъэх, IофшIэнхэр зэрэзэшIуахыгъэхэм зыщагъэгъозагъ. Шъэо Аскэр къызэриIуа­гъэмкIэ, алъэгъугъэм ина­хьыбэм ыгъэрэзагъэх, ау щагухэм язэтегъэпсы­хьан­кIэ проектэу ашIыгъагъэ­хэм къащыдамылъыта­гъэхэу щыкIагъэхэр цIыф­хэм къыхагъэщыгъагъэх.

Къэлэ администрацием илIыкIохэм къызэра­IуагъэмкIэ, фэтэрыбэу зэ­хэт унэхэм ящагухэр загъэкIэжьхэм, ащ пэIуагъэхьанэу агъэнэфэгъэгъэ ахъщэм щыщ къафэнэ­гъагъ. А сомэ миллиони 4-рэ мин 800-р щагу 22-мэ атырагуащи, цIыфхэр къызкIэлъэIугъэхэр ашIы­жьыгъэх. ПIалъэу тыгъэгъазэм и 1-м нэс яIагъ, ау IофшIэнхэр аухыгъэх. Унэхэм ачIэсхэм ялIыкIоу зэхэсыгъом хэлажьэхэрэми ар къаушыхьатыжьыгъ.

Арэу щытми, Шъэо Ас­кэр къызэриIуагъэмкIэ, джыри зэ щагухэр къакIу­хьажьынхэшъ, цIыфхэр къызкIэлъэIугъэхэр зэра­шIыгъэхэм зыщагъэ­гъо­зэщт.