ШэкIогъум и 17-р — гъогухэм атехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIуадэхэрэм я Дунэе шIэжь маф

Тыгухэм арылъыщтых

2005-рэ илъэсым, чъэпыогъум ООН-м унашъо зэришIыгъэу, илъэс къэс гъогухэм атехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIуадэхэрэм я Дунэе шIэжь мафэу шэкIогъум иящэнэрэ тхьаумафэ агъэнэфагъ. Мыгъэ ар шэкIогъум и 24-м тефэ.

Мы мафэм машинэ зэутэкIхэм ахэкIодагъэхэм афэшъыгъох, яшIэжь агъэлъапIэ, цIыфхэм сакъыныгъэ къызхагъэфэнэу къяджэх. ХэткIи шъэфэп илъэс къэс зэрэдунаеу гъогу хъу­гъэ-шIагъэхэм нэбгырэ минишъэ пчъагъэ зэрахэкIуадэрэр, ащ нахьыбэжьыр сэкъатэу къызэрэнэрэр. 2019-рэ илъэсым имэзи 10 республикэм игъогу­хэм атехъухьэгъэ аварие 407-мэ нэбгырэ 75-рэ ахэкIодагъ, 503-мэ шъобжхэр атещагъэх.

Ахэм янахьыбэм лъапсэ афэ­хъурэр: ешъуагъэхэу машинэр зэрэзэрафэрэр, зикIогъур зэ­рэ­бламыгъэкIырэр, ямылъэныкъо­бгъу зэрэтехьэхэрэр, лъэсрыкIо­хэм шапхъэхэр зэрау­къохэрэр.

Шъугу къэдгъэкIыжьыных мы илъэсым анахь гухэкIышхоу щы­Iэгъэ хъугъэ-шIагъэхэм ащыщхэр. Чъэпыогъу мазэм авто­мобиль гъогоу «Краснодар — Верх­небаканский» зыфиIорэм ия 9-рэ километрэ дэжь (псэу­пIэхэу Яблоновскэмрэ Инэмрэ азыфагу) гъогу хъугъэ-шIэгъэ тхьамыкIагъоу техъухьагъэм нэбгырищ хэкIодагъ. Зэрагъэ­унэфыгъэмкIэ, Яблоновскэм щыщ кIалэу илъэс 23-рэ зыныбжьэу IэкIыб къэралыгъом къыщашIыгъэ автомобилыр зезы­фэщтыгъэм рулыр фэмыгъэ­IорышIэжьэу гъогум дэчъэхи, лъэ­мыджым ефэхыгъ. Ащ ыпкъ къикIыкIэ, машинэм дисыгъэхэ кIэлэ ныбжьыкIитIоу илъэс 24-рэ зыныбжьыгъэхэм а чIыпIэм апсэ щыхэкIыгъ. Водителыр сымэджэщым нагъэсын алъэ­кIыгъ, ау шъобжэу тещагъэхэм къахэкIэу идунай ыхъожьыгъ.

Джащ фэдэу шэкIогъу мазэм Тэхъутэмыкъое районым — илъэс 60, Мыекъуапэ — илъэс 63-рэ зыныбжь бзылъфыгъэхэр гъогум щытыраутыхи, а чIыпIэм апсэ щыхэкIыгъ.

ГухэкIышхуагъ автомобиль гъогоу «Мыекъуапэ — Усть-Лабинск — Кореновск» зыфиIорэм шышъхьэIу мазэм щыхъугъэр. Джэджэ районым щыщ кIэлэ ныбжьыкIэхэу илъэс 19 — 25-рэ зыныбжьхэр зэрысыгъэхэ «Лада Приорэм» иводитель лъэшэу зэрэчъэщтыгъэм къыхэкIэу машинэр фэмыгъэ­IорышIэжьэу зэхэгъэчъыхьэгъэ блокым еуагъ. Ащ ыпкъ къикIыкIэ нэбгыритIур ыукIыгъ, адрэр шъобж хьылъэхэр тещагъэхэу сымэджэщым нагъэсыгъ.

Мы щысэхэм джыри бэ къа­хэбгъэхъон плъэкIыщтыр. Ау нафэ хъурэр тиныбжьыкIэхэр зэрэзыфэмысакъыжьыхэрэр, гъогу хъугъэ-шIагъэхэм бэу зэ­рахэкIуадэхэрэр ары. Ахэр къагъэущынхэм, гъогурыкIоным хэлэжьэрэ лъэныкъо пстэуми шъхьэкIафэ афарагъэшIыным шIэжь мафэр афэIорышIэ ыкIи ащ ипэгъокIэу Адыгеим Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр щызэхащагъэх. Районхэми митингхэр ащыкIощтых.

Мы мафэр шIэжь мафэу зэ­рэ­щытым имызакъоу, псаоу щы­Iэхэм гъогурыкIоным ишапхъэхэр амыукъоным, лъытэ­ныгъэ зэфыряIэным къыфэ­джэщтых.