Шъукъеблагъ филармонием

Композитор цIэрыIоу Тхьабысымэ Умарэ псаугъэмэ, ыныбжь илъэси 100 хъущтыгъэ. Ащ фэгъэ­хьыгъэ пчыхьэзэхахьэр Мыекъуапэ зэрэщыкIощтым къытедгъэгущыIэ тшIоигъоу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние ипэщэ шъхьаIэу Къулэ Мыхьамэт гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэрэ республикэм и Къэралыгъо филармониерэ юбилей пчыхьэзэхахьэр зэхащэ, — къытиIуагъ Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм, Темыр Осетием — Аланием янароднэ артистэу Къулэ Мыхьамэт.

— Концертым хэлэжьэщтхэм гъэзетеджэхэр къакIэупчIэх.

— Творческэ купэу, артистэу хэлажьэ зышIоигъохэр бэ мэхъух. Тахади, къахэтхыгъэхэм шъуащыдгъэгъозэщт. Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ, Адыгеим и Къэралыгъо академическэ лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсыр», Къэбэртэе-Бэлъкъарым иарт-купэу «Бзэрабзэр», Адыгэ Рес­публикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэр, кIэлэцIыкIу ансамблэхэу «Шпаргалкэр», «Майкопчанкэр» хэлэжьэщтых.

— ОрэдыIохэм ацIэ къепIуагъэп.

— Адыгэ Республикэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым язаслуженнэ артистэу Дзыбэ Мы­хьамэт, Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым язаслуженнэ артистэу Быщтэкъо Азэмат концертым фэхьазырых. Пчыхьэзэхахьэр нахь гъэшIэгъон зэ­рэхъущтым тыпылъ, нэмыкI артистхэри хэлажьэхэ ашIоигъоу макъэ къытагъэIугъ.

— Мыхьамэт, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр билетхэм къакIэуп­чIэх.

— Ащи сигуапэу джэуап къестыжьыщт. Билетхэр зыми ыщэфыщтхэп. Егъэблэгъэ тхылъхэмкIэ филармонием чIэхьащтых. ЗэхэщакIохэм билетхэр цIыфхэм араты-
щтых. Филармонием ичIэхьапIэ билетхэр щагощыщтых.

— Концертым хэта къежъугъэбла­гъэрэр?

— Тхьабысымэ Умарэ Урысыем, IэкIыб къэралыгъохэм ащашIэ. Ар къыдэтлъыти, искусствэм пыщагъэхэр, композиторым иIофшIагъэ зыгъэлъапIэхэрэр, ныбжьыкIэхэр къедгъэблэгъагъэх. Хабзэм икъулыкъушIэхэр, Тхьабысымэ Умарэ зыщапIугъэ Кощ­хьэблэ районым щыщхэр, Iахьылхэр, фэ­шъхьафхэри концертым щызэIукIэщтых.

— Жэнэ Къырымызэрэ Тхьабысымэ Умаррэ тарихъым хэмыкIокIэщт орэдыбэ зэдаусыгъ.

— «Синан», «Орэдыр о зигъэгъус», «Си­къуадж», нэмыкIхэри гум иорэд хъугъэх. Жэнэ Къырымызи мыгъэ илъэси 100 хъугъэ. Къырымызи, Умари дунаим ехыжьыгъэх нахь мышIэми, атхыгъэхэмкIэ, яорэдхэмкIэ къытхэтых. Искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр филармонием къетэгъэблагъэх. Концертыр шэкIогъум и 21-м сыхьатыр 18.30-м аублэщт.