ХэшIыкI фызиIэм ыгъэIорышIэныр нахьышIу

Чъыгхэтэ товариществэхэм электроэнергиер аIэкIэзыгъэхьэрэ псэуалъэхэм ягъэфедэн епхыгъэ Iофхэр ары зыфэгъэ­хьыгъагъэр АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр зэхищэгъэгъэ зэхэсыгъор.

Мы объединениехэм элект­ричествэр аIэкIэзыгъэхьэрэ псэуалъэхэм ягъэфедэн за­конхэм адиштэу зыпкъ игъэуцожьыгъэным мызэу, мытIоу Парламентым щытегущыIагъэх. Ащ фэгъэзэгъэщт IофшIэкIо куп зэхащагъэу, къалэу Мыекъуапэрэ Мыекъопэ районым ялIыкIохэмрэ чъыгхэтэ това­рищест­вэхэм япащэхэмрэ зэ­IукIэгъухэр адашIыгъэх.

Электричествэр зэпыу имыIэу цIыфхэм аIэкIэхьаным, щы­нэгъончъэу ар къэзытырэ псэуа­лъэхэм Iоф ашIэным апае ахэр бгъэкIэжьынхэу е зэблэпхъунхэу ищыкIагъ. Ар ежь то­вари­ществэхэм ахэтхэм акIуа­чIэкIэ зэшIохыгъуаеу щыт, а Iофым фэгъэзэгъэ организацием ыгъэ­IорышIэнэу ептыжьынхэ фае. ООО-у «Баланс-Энерго» зыфи­Iорэм ыштэжьынхэу хьазыр. СНТ-м (садово не­коммерческое товарищество) ыкIи ДНТ-м (дачное некоммерческое товарищество) зипсэуа­лъэхэр ащ фэзыгъэзэжьыгъэхэри ахэтых.

Зэхэсыгъом мы компанием ипащэу Игорь Лычко, «Кубаньэнерго» и Адыгэ электрическэ сетьхэм яинженер шъхьа­Iэу, Парламентым идепутатэу Хъурэе Адамэ, ПАО-у «ТНС энерго Кубань» зыфиIорэм и Къутамэу АР-м щыIэм ипащэу Даур Вячеслав, нэмыкIхэр хэлэжьагъэх.

«Баланс-энергом» ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, мэлылъфэгъу мазэу мы лъэныкъомкIэ яIофшIэн зырагъэжьагъэм къыщыублагъэу, товариществэ 22-рэ ябаланс хагъэуцожьыгъах. СНТ-м ыкIи ДНТ-м зэзэгъыныгъэу адашIыгъэхэм къады-хэ­лъытагъэу, электричествэм икIуапIэхэми, трансформатор­хэми, нэмыкI псэуалъэу мыщ пае агъэфедэхэрэми язытет лъыплъэрэр, зэщыкъуагъэ горэ фэхъугъэмэ, елбэтэу зыгъэцэ­кIэжьырэр мы компаниер ары. ЦIыфхэр зыщыфаем афытеонхэ алъэкIынэу чэщи мафи телефоным Iоф ешIэ. Зэщыкъуагъэ щыIэмэ зэрэкIохэрэм имызакъоу, тхылъхэм ягъэхьазырынкIи, нэмыкI лъэныкъохэмкIи IэпыIэгъу афэхъух. Товариществэу мы компанием зезыпхы­жьыгъэхэм ялIыкIоу зэхэсыгъом хэлажьэхэрэми ар къаушыхьатыгъ, «Баланс-Энергом» ипшъэ­рылъхэр зэригъэцакIэхэрэм егъэразэхэу ары къызэраIуа­гъэр.

Шъэо Аскэр иеплъыкIэхэр къыриIотыкIхэзэ, электричествэр къэзытырэ псэуалъэхэр джыри зыми фэзымыгъэзэ­жьыгъэхэм компаниеу зыгъэIо­ры­шIэщтхэр ежьхэм къыхахынышъ, зэзэгъыныгъэм дыкIэ­тхэнхэу фитыныгъэ зэряIэр къы­хигъэщыгъ.

— ХэшIыкI фызиIэ органи­зацие къыхэмылажьэу мыщ фэдэ псэуалъэхэм зэпымыоу Iоф ябгъэшIэныр, щынэгъон­чъэхэу пIыгъынхэр псынкIэп. Ар сыдигъокIи къыдэшъулъытэн фае, — къыIуагъ ащ. — ЦIыфхэм ящынэгъончъагъэрэ псэукIэ амал тэрэзхэр яIэнхэмрэ тэркIэ анахь шъхьаIэх. Товариществэхэм ахэтхэм ялъэIукIэ мы Iофым ыуж ти­хьагъ, зэпстэури зыпкъ иты­мыгъэуцоу Iэпэдэлэл зэрэты­мы­шIыжьыщтыр теубытагъэу къэсIон слъэкIыщт.

КъызэрэтIуагъэу, товариществэ 44-м щыщэу 22-р ары «Баланс-Энергом» зыфэзыгъэзэжьыгъэр, адрэхэр джыри ехъырэхъышэх. Ахэм ялIыкIоу зэхэсыгъом къырагъэблэгъа­гъэхэм яупчIэхэм электроэнергием фэгъэзэгъэ организациехэм яIофышIэхэм джэуапхэр аратыжьыгъэх. НэмыкI гумэкIыгъоу товариществэхэм яIэхэми зэхэсыгъом щатегущыIагъэх.

Хъут Нэфсэт.
Сурэтхэр Виталий Шепталенкэм тырихыгъэх.