Тарихъыр ящысэшIу

Урысыем и ДОСААФ икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм Iофтхьабзэу щызэхащагъэр хэгъэгум илъэпкъхэмрэ УIэшыгъэ КIуачIэхэмрэ языкIыныгъэ фэгъэхьыгъ.

Адыгэ Республикэм и Пар­ламент, Правительствэм, дзэм, ДОСААФ-м якъулыкъу­шIэхэм, общественнэ движениехэм ялIыкIохэм ныбжьыкIэхэр аIуагъэ­кIагъэх. Дзэм къулыкъушIэ кIощт кIалэхэм япсауныгъэ агъэпы­тэныр, яшIэныгъэхэм ахагъэ­хъоныр, патриотическэ пIуныгъэу адызэрахьэрэр уахътэм диштэу зэхэщэгъэныр, нэмыкI Iофыгъохэр зэхахьэм къыщаIэтыгъэх.

НыбжьыкIэхэр дзэ къулыкъум фэгъэхьазырыгъэнхэм, Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэр ДОСААФ-м зэрэзэхищэхэрэм пIуныгъэ мэхьанэу яIэм зыкъырегъэIэты.

Республикэм иветеранхэм я Совет итхьа­матэу Къоджэ Аслъан Хэгъэгу зэошхом илъэхъан фашистхэр зэхакъутэхи, Кавказ шъолъырыр тидзэхэм шъхьафит зэрашIы­жьыгъэм къытегущыIагъ.

Урысыем идзэ-тарихъ об­ществэ икъутамэу Адыгэ Рес­публикэм щыIэм ипащэу, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ докторэу Ацумыжъ Казбек заом илъэхъан лIы­хъужъныгъэу хэгъэгум ицIыф­хэм зэрахьагъэр Урысыем ищы­нэгъончъагъэ епхыгъэу зэрэщытыр къы­Iотагъ.

Мыекъопэ районым ипсэупIэу Красно­октябрьскэм игурыт еджапIэу N 2-м иармейцэ цIыкIухэм къагъэхьазырыгъэ нэры­лъэгъу IэпыIэгъур Хэгъэгу зэошхом илъэ­хъан Адыгеир шъхьафит зышIы­жьыгъэхэм, лIы­хъужъныгъэ зезы­хьэгъэ дзэкIолI ныбжьыкIэхэм яхьылIагъ.

Мыекъопэ гарнизоным дзэ къулыкъур щызыхьыхэрэр, капитанэу Е. Крюк, капита-
нэу Н. Миненкэр дзэкIолIхэм шъуашэу ащы­гъым, Iашэм игъэфедэн зызэрэфагъасэ-
рэм, нэмыкIхэм къатегущыIагъэх.

Ефрейторэу Л. Барохоевыр, сержантхэу С. Сисян, Р. Трикозыр дзэ къулыкъур зэрахьырэм ехьылIэгъэ къэгъэлъэгъонхэр узы­Iэпищэу агъэпсыгъагъэх.

ЕгъэшIэрэ машIом ехьылIэгъэ орэдыр, лIы­хъужъ орэдэу В. Хьабибуллинымрэ А. Ми­хайловымрэ зэдаусыгъэр Сергей Трутневым, Вадим Хабибуллиным, Виктор Вахониным агъэ­жъынчыгъэх. Усэу «Блокадэм» Ксения Михайловар къеджагъ.

Урысые Федерацием и Рос­гвардие и ГъэIорышIапIэ икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэр, общественнэ движениехэм ­ялIыкIохэр зэхахьэм чанэу хэлэжьагъэх. Парламентым идепутатэу Евгений Саловыр, Адыгэ Рес­публикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ ти­лъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхы­ныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъу­гъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэ игуадзэу Константин Щербаковыр, Урысыем и ДОСААФ икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм итхьаматэу Барцо Тимур, нэ­мыкIхэри ныбжьыкIэхэм аIукIагъэх, лIы­хъужъныгъэм, зэкъошныгъэм игъэпытэн афэгъэхьыгъэ зэдэгущыIэгъухэр адыряIагъэх. Патриотическэ пIуныгъэм чанэу хэлажьэхэрэм щытхъу тхылъхэр, нэпэеплъ шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх. Нэрылъэгъу IэпыIэгъухэм якъэгъэлъэгъон щыIэныгъэм диштэу зэрэзэхащагъэр зэхахьэм къыщыхигъэщыгъ рес­публикэ ДОСААФ-м икъулыкъу­шIэу Ирина Манченкэм.

— ТекIоныгъэм ия 75-рэ ­илъэс фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр, дзэм кIощт кIалэхэм ягъэ­хьазырын хэушъхьафыкIыгъэу Iоф адэтэшIэ, — къытиIуагъ Адыгеим и ДОСААФ ипащэу Барцо Тимур.