Студентхэм аIукIагъэх

Хабзэ зэрэхъугъэу, гъогухэм атехъухьэрэ хъу­гъэ-шIагъэхэм ахэкIуадэхэрэм я Ду­нэе шIэжь мафэ ипэгъокIэу Адыгеим гъогу­ры­­кIоныр щынэгъончъэнымкIэ икъэралыгъо ин­спекторхэр илъэс къэс студентхэм аIокIэх.

Мыгъэ ар Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ. Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэх инспектор шъхьаIэм игуадзэу Ма­мыекъо Казбек, АР-м и Пар­ламент гъэсэныгъэмкIэ, нау­кэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спор­тымкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи об­щественнэ организациехэм зэпхыныгъэ адыряIэнымкIэ икомитет итхьаматэу Шэуджэн Тембот, медицинэ катастрофэхэмкIэ Адыгэ республикэ Гупчэм иIофышIэу Сергей Лавровыр, динлэжьхэр, сэкъатныгъэ зиIэхэм я Урысые обществэ илIыкIоу Элеонора Халатовар, нэмыкIхэри.

Апшъэрэ еджапIэм ипроректорэу Тыгъужъ Фатимэ пэублэ псалъэкIэ зэIукIэгъур къызэIуи­хыгъ ыкIи зэрищагъ. ШIэжь мафэм итарихъ къэзэрэугъоигъэхэм ащ къафиIотагъ. ГъогурыкIоным ишапхъэхэр зыукъо­хэрэм тхьамыкIагъоу къяхъулIэн ылъэкIыщтыр нэрылъэгъу къа­фэзышIырэ сурэттехыгъэхэм студентхэм ана­Iэ тыраригъэ­дзагъ.

ГущыIэр лъигъэкIотагъ Мамыекъо Казбек. Урысыем ыкIи республикэм игъогухэм къате­хъухьэгъэ хъугъэ-шIагъэхэм ар къатегущыIагъ.

— Мы илъэсэу тызхэтым Урысыем игъогухэм къатехъу­хьэгъэ авариехэм нэбгырэ мин 13 фэдиз ахэкIодагъ, — къы­Iуагъ ащ. — Республикэм —нэбгырэ 75-рэ (мэзи 10-м къы­кIоцI). Республикэм щы­хъурэ я 6-рэ гъогу хъугъэшIагъэ пэпчъ ныбжьыкIэхэу илъэс 17 — 23-рэ зыныбжьхэм ялажьэ хэлъ. Пчъагъэхэм нафэ къытфашIы: гъогу хъугъэ-шIа­гъэхэм ахэкIуадэхэрэм сэ­къат­ныгъэ яIэу къанэхэрэм яна­хьыбэр Iоф зыщашIэм, е сабый­хэр къызыщафэхъун фэе ныбжьым итых.

Шэуджэн Тембот студентхэм закъыфигъазэзэ, гъогурыкIоныр щынэгъончъэным Адыге­им икъэралыгъо хэбзэ иорганхэм анаIэ зэрэтырагъэтырэр къыхигъэщыгъ. ГъогурыкIоным ишапхъэхэр амыукъонхэу, са­къыныгъэ, шъхьэкIэфэныгъэ къызхагъэфэнэу ныбжьыкIэхэм къариIуагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьэгъэ лIыкIохэм студентхэм зафагъазэзэ, гъогурыкIоным хэлэжьэрэ пстэуми лъытэныгъэрэ шъхьэкIэ­фэныгъэрэ зэфашIынэу, щэIагъэ гъогум къызщыхагъэфэнэу къяджагъэх.

Гъогу хъугъэ-шIагъэхэм лъа­псэ афэхъухэрэр къэзы­Iо­тэрэ видеороликхэр студентхэм къа­фагъэлъэгъуагъэх. Фильмым зе­плъыхэ нэужым ныбжьыкIэхэр гупшысэм зэрэзэ­лъишта­гъэхэр анэгухэм къачIэщыгъ.

Iофтхьабзэм икIэухым къин хэфагъэм апэрэ медицинэ IэпыIэгъур зэрэрагъэгъотыщт шIыкIэхэр къарагъэлъэгъугъ.

ТхьамыкIагъо къызэхъулIи зи­дунай зыхъожьыгъэхэм азыныкъор зэрэныбжьыкIэ дэдэхэм, илъэс 30-м зэрэнэмысыгъэхэм тегупшысэн фае. Анахь шъхьаIэр — лъэсрыкIохэми водительхэми гъогурыкIоным ишапхъэхэр тымыукъохэу, тызэпэмыуцужьэу лъытэныгъэ зэ­фэтшIымэ, хъугъэ-шIагъэхэр нахь макIэ хъущтых.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр
Iэшъынэ Сусан.