«КIэпсэжъые плъыжьыр»

ШIэжь мафэм ехъулIэу ЗыкIыныгъэмрэ Зэ­гу­рыIоныгъэмрэ ягупчэ Iофтхьабзэу «КIэпсэжъые плъыжь» зыфиIорэр шэ­кIогъум и 14-м Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие щызэхищагъ.

Мы чIыпIэр къызкIыхахыгъэр ащ пэгъунэгъу гъогу зэхэкIыпIэм (ур. Пионерскэм) гъогу хъугъэ-шIэгъабэ зэрэте­хъухьэрэр ары.

НыбжьыкIэ организа­циехэм, студентхэм ыкIи апшъэрэ классхэм ялIыкIо нэбгырэ 200-м ехъумэ кIэпсэжъые плъыжьэу ­гъогу хъугъэ-шIагъэхэм ахэ­кIодагъэхэм ацIэхэр зытетхагъэр щакъудыигъ.

Водителэу блэкIыхэрэми, ахэм адисыгъэхэми тхьамыкIагъоу гъогум къы­техъухьэхэрэм анаIэ атырарагъэдзагъ, ежьхэри зэ­рычъэхэрэм къыщагъа­кIэмэ, къафагъэбыузэ блэ­кIыщтыгъэх.

Iофтхьабзэм ыцIэу «КIэпсэжъые плъыжьыр» ошIэ-дэмышIэу къыхахы­гъэп, щыIэныгъэм игъу­напкъэ кIэпсэжъыем фэдэу зэрэпсыгъор, ар псын­кIэу зэрэзэпычыщтыр ащ къегъэлъагъо.