Къэралыгъо мэшIогъэкIосэ къулыкъум къеты

МашIом зыкъымыштэным лъыплъэрэ къэралыгъо къулыкъум къалэу Мыекъуапэрэ ащ къыпэIулъ псэупIэхэмрэ тхьамыкIагъохэр къащымыхъунхэмкIэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр джыдэдэм зэрехьэх.

ТхьамыкIагъохэм азыныкъо нахьыбэр зыпкъ къикIырэр пIэм хэлъхэу ешъуа­гъэхэм тутын ныкъоешъор зэраIэпызырэр ары. Электроэнергиер зэрыкIохэрэ гъучIыч зэщыкъуагъэхэми тхьамыкIагъо къапыкIын, уцыжъ гъугъэ­хэми машIо къакIэнэн алъэкIыщт.

МашIом зыкъымыштэнымкIэ шапхъэ­хэр унэе унэхэм арысхэм къызэрэда­лъытэрэр къэралыгъо инспекторхэм зэрагъэшIэщт. ЩыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцогъэ унагъохэр ахэм къакIухьащтых, шапхъэу щыIэхэр аукъо зэрэмыхъущтымкIэ ахэм арысхэм адэгущыIэщтых, хэукъоныгъэ зышIыгъэхэм административнэ пшъэдэкIыжь арагъэ­хьыщт. Къэралыгъо инспекторхэм уплъэкIунхэр зэхащэхэ, цIыфхэм адэгущыIэхэ зыхъукIэ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ къулыкъухэм ялIыкIохэри ягъусэщтых.

ПIэм шъухэлъэу тутын шъуешъо зэрэмыхъущтыр, ащ тхьамыкIагъо къыз­дихьын зэрилъэкIыщтыр джыри зэ шъугу къэтэгъэкIыжьы. Унэхэр загъэплъырэ лъэхъаныр ары машIом зыкъы­штэным ищынагъо цIыфхэм нахь зашъхьэрытыр. Арышъ, электрогъу­чIычхэмрэ гъэстыныпхъэ пытэкIэ агъэплъырэ хьакухэмрэ язытет ренэу шъулъыплъ. МашIом зыкъымыштэнымкIэ шапхъэхэр шъумыукъох, шъуипсауныгъи, шъуиуни тхьамыкIагъом щы­шъуухъумэх.

МашIом зыкъыштагъэу зышъулъэгъу­кIэ, ащ лъыпытэу телефонэу 101-мкIэ мэшIогъэкIосэ къулыкъум шъутеу, тхьамыкIагъор къызыщыхъугъэ чIыпIэр тэрэзэу яшъуIу. IэпыIэгъур къэсыфэ цIыфхэм ягъэкощынкIэ ыкIи машIом игъэкIосэнкIэ шъуфэлъэкIыщтыр зэкIэ шъушIэ.

Кушъу Рустам.
МашIом зыкъымыштэнымкIэ Мые­къуапэрэ Мыекъопэ районымрэ якъэралыгъо инспектор.