Коммунальнэ фэIо-фашIэхэр

Квитанциехэр зепхьанхэ фая?

Илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, фэтэрыбэу зэхэт унэу тызщыпсэурэм чIэсхэм зэкIэми коммунальнэ фэIо-фашIэхэм апае мазэ къэс ттырэ ахъщэм фэшъхьафэу чIыфэхэр къыттефагъэхэу зэрытхэгъэ квитанциехэр къытфахьыгъагъэх. Фэтэр пэпчъ иинагъэм елъытыгъэу со­мэ мини 3-м къыщегъэжьа­гъэу мин 15-м нэс къызтырагъэфагъэхэр ахэтыгъэх. Тыгъэгъэзэ мэзагъ, гъэIорышIэпIэ компаниеу тиунэ зэпхыгъэр банкрот хъугъагъэ, пащэм ахъщэ ищыкIэгъагъ.


ЦIыфхэр къэзэрэгъэгумэкIыгъагъэх. Мазэ къэс коммунальнэ фэIо-фашIэхэр зытыхэрэм чIыфэ къатефэнэу зэрэхъугъэр къагурыIощтыгъэп. Охътабэ текIодагъэми, сомэ мин 350-м ехъоу къыттырагъэфэгъагъэр ттыгъагъэп, прокуратурэм иIофышIэхэм Iофыр зэхэфыгъэнымкIэ яшIуагъэ къытэкIыгъагъ.

ЦIыфхэм чIыфэ зэратемы­лъыр къэзыушыхьатырэ квитанциехэр къаштэжьыгъагъэх. Ахэр илъэситфэ, нахьыби рамыдзы­жьыгъэхэу щылъыгъэх. Арэущтэу щытми, унэгъуитIумэ ахъщэ чIыфэу къатырагъэфа­гъэр атыгъагъ. Зым якIалэ афиты­гъэу, ятIонэрэм «судым шъуеттыщт» зэраIуагъэм къыгъэщынэхи аратыгъэу къаIогъагъ.

Имыдзыжьыхэмэ нахьышIуа?

Коммунальнэ фэIо-фашIэхэм ауасэ онлайн шIыкIэм тетэу гъэIорышIэкIо компанием зэрэ­фэдгъэхьырэм къикIырэп квитанциехэр ибдзыжьынхэу.

Ахэр уищыкIагъэхэу, бгъэфедэжьхэу къыхэкIы. Специалистхэм къызэраIорэмкIэ, ком­мунальнэ фэIо-фашIэхэм ауасэ ИнтернетымкIэ бгъэхьыгъэу, чекыр къыхябгъэутыжьыгъэми, ащ мэхьанэ иIэп. Ау чекыр компьютерым зэрэдэлъэу къэбгъанэмэ нахьышIу, уасэхэм ятын Iофыгъо горэхэр къыпыкIымэ, ар къыпшъхьапэжьыщт. Ежь тхылъыпIэм зи къикIырэп, ау ахъщэр зыфэбгъэхьыгъэм иреквизитхэр ащ тетых, къыхяб­гъэутырэ чекыр банкым пхьымэ, коммунальнэ фэIо-фашIэхэм ауасэ зэрэптыгъэр къэзыушыхьатырэ печатыр ащ къыщыпфытырагъэуцощт. Игъом фэIо-фашIэхэм атефэрэ ахъщэр зэрэптыгъэр ащ къыушыхьа­тыщт.

УимычIыфэр умыты

ЦIыфым ахъщэ зэритыгъэр къэзыушыхьатырэ «унэе» кабинет банкым щыриI. Арэущтэу щытми, компьютерым чекым икопие дэлъмэ нахьышIу, — еIо Урысые ФедерациемкIэ потребительхэм я Союз июридическэ къулыкъу ипащэу Алексей Койтовым. — Банкэу ахъщэр зыщышъутыгъэр зэфашIыжьыгъэми, реквизитхэр къэнэхэшъ, хьакъулахь къулыкъум е Урысыем и Банк исистемэ чекыр къыщыхагъэщыжьын алъэ— кIыщт.

Коммунальнэ фэIо-фашIэхэм апае ахъщэр терминалымкIэ е нэмыкI электрон шIыкIэкIэ птыгъэмэ, уителефон иномер е уиэлектрон почтэ ахэм къа­фэбгъанэмэ, электрон чекыр къыпфагъэхьыжьын алъэкIыщт. Арэущтэу умызекIуагъэмэ, чекым уфэмыеу ары зэралъы­тэрэр.

ГъэIорышIэкIо компанием е расчетнэ гупчэм ясайтхэр бгъэ­федэхэзэ уасэхэр бгъэхьынхэм утырагъэгушIухьэу бэрэ къы­хэкIы. Ащ фэдэ фэIо-фашIэр цIыфымкIэ гупсэфэп.

– ГъэIорышIэкIо компанием цIыфхэм цыхьэу фашIырэр зыфэдизым ар елъытыгъ, — еIо Ассоциациеу «ЖКХ и городская среда» зыфиIорэм игенеральнэ директор игуадзэу Дмитрий Гордеевым. — Ащ илъэсныкъо пэпчъ цIыфхэм атыгъэ ахъщэр къымылъытэжьырэмэ, квитанцием пылъ Iофхэр къагуригъэ­Iоным ымыгъэгумэкIырэмэ, упчIэу фагъэуцухэрэм яджэ­уапхэр къаримытыжьхэрэмэ, коммунальнэ фэIо-фашIэхэм ауасэ банкым щыптымэ на­хьышIу.

Электрон шIыкIэм тетэу квитанциехэр къызфагъэхьыхэрэм ар якомпьютер дагъэлъымэ нахьышIу. Организациеу къэзыгъэхьыгъэм зэкIэIэбэжьынышъ, квитанцием ит пчъагъэхэр (уасэхэр зыфэдизхэр) зэбли­хъунхэ ылъэкIыщт. Нэужым кви­танцием итыгъэ ахъщэм фэ­диз зэратыгъэр цIыфхэм къагъэ­нэфэжьын фаеу хъущт.

Унэр ощэжьымэ

ПсэупIэр ащэми ащэфыми бгъуитIумкIи упчIэ къэуцу: коммунальнэ фэIо-фашIэхэм апае чIыфэхэр ателъха? ЦIыфхэм непэ ашIэрэр унэр зыщэрэм чIыфэ зэIуимыгъэкIагъэу зэрэщытын фаер ары. Унэр зыщэфырэм зыгорэм ичIыфэ фитыжьынэу фэещтэп ыкIи ар тэрэз.

Адэ унэр зиягъэм псым, газым, фабэм апае ытыгъэ ахъщэр зэрыт квитанциехэр зыщэфырэм ригъэлъэгъунхэу щыта?

Компаниеу «МИЭЛЬ – Сеть офисов недвижимости» зыфиIорэм иэксперт шъхьаIэу Евгений Коноплевым къызэриIорэмкIэ, квитанциехэр унэм ищэн-щэфын Iофхэм ахэла­жьэхэрэп, цIыфым чIыфэ телъми, ахэм мэхьанэ яIэп.

— ФэIо-фашIэхэм уасэ амытэу зэтырагъэогъэ чIыфэр унэр зыщэфырэм зыкIи пэ­рыохъу фэхъурэп. Зыгорэм ичIыфэ унэр зыщэфыгъэм ыты­жьынэу щытэп, — еIо Е. Ко­ноплевым. – Ау гъэIорышIэкIо компанием иIофышIэхэр ащ къыфытеонхэ, ахъщэ чIыфэр ытыжьынэу къыраIон алъэкIыщт. Ежьым ар зэтыригъэхъогъэ чIыфэу зэрэщымытыр, унэм щыпсэугъэм а IофыгъомкIэ зыфагъэзэнэу ариIонэу фитыныгъэ иI.

Риелторхэм къызэраIорэмкIэ, унэр зыщэхэрэмрэ зыщэфы­хэрэмрэ мы IофымкIэ бэрэ зэпэуцужьхэрэп, сыда пIомэ унэм пылъ Iофхэр зэрытхэгъэ тхылъыр амыгъэхьазырызэ апэ чIыфэр зэригъэгъужьын фаер унэм ибысымыгъэм гурагъаIо.

ГъэцэкIэжьынхэр, пIалъэхэр

Фэтэрыр зыщэфыгъэм чIы­фэхэм ащыщэу ытын фаеу хъурэ закъор мазэ къэс цIыфхэм аIахырэ ахъщэу унэр зэрагъэ­кIэжьырэр (капремонтыр) ары. Ари унэ зэтетыр зэпхыгъэ гъэ­IорышIапIэм капремонтым и Фондэу шъолъырым итым зэзэгъыныгъэ димышIыгъэмэ ары. Капремонтым лъыттырэ ахъщэр зэрыт квитанциехэр тэ тиреспубликэкIэ шъхьафэу къытфахьых.

ЧIыфэхэр зэрыт квитанциехэр илъэсищэ пIыгъынхэ фае. Ау специалистхэм къызэра­IорэмкIэ, пIалъэр лъыбгъэкIуа­тэмэ нахьышIу. Ар зыкIаIорэр гъэIорышIэкIо компанием илъэ­сым ыкIэм чIыфэхэм апае хьыкумым зыфигъазэу, ау цIыфхэм къэбарыр алъигъэIэсынэу игъо имыфагъэмэ е щыгъупшагъэмэ, квитанциехэр ящыкIэгъэщтхэшъ ары.

Квитанциехэр зэрибдзыжьыщтым удэмыгузажъомэ на­хьышIу.

Зыгъэхьазырыгъэр Шъаукъо Аслъангуащ.