Тигъэзетеджэмэ ятворчествэ щыщ

Шъуянэхэр шъуухъумэх

Анэр Iушъабэу, анэр Iэшъабэу,
Изы нэплъэгъукIэ уегъэгупсэф.
Емызэщыжьэу ыгукIэ ифабэу
Ащ къытпигъохырэр гъэшIэн тыгъэпс.

Тэ зэман хьылъэм тыкъыхэхъухьи,
Къиныбэ дэдэ, тян, ппшъэ дэкIыгъ.
Заом имашIо тятэ зыпахьэм,
Сабый быным тыуухъумагъ.

Хэгъэгум пае ыпсэ шъхьамысэу
Зэогъэ тятэ игъонэмысэу
ГъашIэр зебгынэм, шъузэбэ хьакъым
IэнэтIэ хьылъэу уIууцуагъ,
ГукIаер инми, земыгъэIулIагъ.

Зым ипчъэкъогъуи тэ тыкъотыгъэп.
Шъхьащэ пфэтэшIы, боу тыпфэраз.
А рэзэныгъэр Тхьэм къыуепэс,
О уишIулъэгъу тызыухъумагъэр.

ЗэкIэ уибынхэм тэ тебгъэджагъ,
ШIэныгъэм ыпшъэ тэбгъэгъотыгъ,
ЦIыфмэ талъытэу, уасэ къытфашIэу,
ГъашIэм илъагъо непэ тырэкIо.

Ащ фэдизыр о уилэжьыгъэу,
Алахьталэм утхихыжьыгъ.
Сыдыр пфэсшIэна, сыд сиамал,
Сыгу укъызыкIрэм гуIэу къегъыкI.

Анэр Iушъабэу, анэр Iэшъабэу,
Ар о уеIэфэкIэ уанахь бай,
Ныхэр шъуухъумэх, агу хэшъумыгъэкI,
ЯгъэшIэ закъо тынчыгъо афэшъушI.
Хъымыщ Казбек.