Сыдигъуи къыдалъытэнэу къяджагъ

«КIэугъоекIо правительств» зыфиIорэ про­ектыр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Координационнэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIа­гъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ игуадзэу Хъоткъо Саниет «КIэугъоекIо правительств» зыфиIорэ про­ектыр республикэм зэрэщагъэцакIэрэм къытегущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, проектым организацие 14 хэлажьэ. Непэрэ мафэм ехъулIэу мыщ хахьэхэрэ предприятиехэмрэ учреждениехэмрэ фэди 4-м къыщегъэжьагъэу фэди 6-м нэсэу яIофшIэн нахь дэгъоу гъэцэкIагъэ мэхъу.

Мыекъуапэ имэрэу Андрей Гетмановым къызэриIуагъэмкIэ, проектым зэрэхэлажьэхэрэм шIогъэ гъэнэфагъэ къеты. «Чистый город» зыфиIорэ проектым къыдыхэлъытагъэу хэ-кI­ыр зэфэшъхьафэу зыщаугъои­рэр чIыпIи 100-м нагъэсын алъэ­кIыгъ. «Общественный транспорт» зыфиIорэмкIэ гъогум къызэрэщакIухьэрэм хэу­къоныгъэхэу хашIыхьэхэрэм япчъагъэ фэди 1,3-кIэ нахь ма­кIэ ашIыгъ.

Гъогухэр зэрифэшъуашэу къагъэнэфынхэу, гъогу зэпырыкIыпIэхэм анахьэу анаIэ атыра­гъэтынэу КъумпIыл Мурат къя­джагъ. Аужырэ шапхъэхэм ади­­штэрэ пкъыгъохэу энергиер кIэзыугъуаехэрэр псэу­пIэ­хэм зэкIэми анэгъэсыгъэныр пшъэ­рылъхэм зэращыщыр ащ къыхигъэщыгъ.

АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Ми­нистерствэ проектыр зэри­гъэцакIэрэм къытегущыIагъ ми­нистрэу Мырзэ Джанбэч. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, ведомствэм лъэныкъуищыкIэ иIофшIэн зэ­хещэ. Зыныбжь хэкIотагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным, са­быибэ зэрыс унагъохэм кIэлэцIыкIу къафэхъугъэмэ яшIуагъэ арагъэкIыным, лъэныкъуабэ къызэлъызыубытырэ гупчэхэм къэралыгъо фэIо-фашIэхэр цIыфхэм къазэращыIэкIагъа­хьэхэрэр нахь дэгъу шIыгъэныр ары «КIэугъоекIо правительст­вэм» къыдыхэлъытагъэу агъэ­ца­кIэрэр. ЛъэныкъуищымкIи зэ­фэ­хьысыжьышIухэр зэрэщы­Iэхэр Мырзэ Джанбэч игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. Зыныбжь хэкIотагъэхэр медицинэ учреж­дениехэм ыпкIэ хэмылъэу ащэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ мобильнэ бригади 10 зэхащагъ, зэтыгъо ахъщэу сабыир къызыхъукIэ къатырэр нахь псынкIэу ны-тыхэм аIэкIагъэхьаным Iоф дашIагъ, лъэныкъуабэ къызэлъызыубытырэ гупчэхэм къэ­ралыгъо фэIо-фашIэхэр цIыфхэм къазэращыIэкIагъахьэхэрэм уахътэу тефэрэр фэдитIукIэ нахь макIэ хъугъэ.

ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «МПК-у Мыекъопэ пи­вэшI заводым», предприятиеу «Зарем» зыфиIорэм проектыр гъэцэкIагъэ зэращыхъурэм зэхэсыгъом джащ фэдэу щы­тегущыIагъэх.

— «КIэугъоекIо правительст­вэр» зыщагъэцакIэрэ предприя­­­тиехэм ыкIи организациехэм хэхъоныгъэ гъэнэфагъэхэр зэ­ря­Iэхэр тинэрылъэгъу. Псэуа­лъэ­хэм яшIын е ягъэкIэжьын фэ­гъэхьыгъэ проектхэр зэха­гъэ­уцохэ зыхъукIэ, мыр къыда­лъытэныр пшъэрылъ шъхьаI, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.
Гъонэжьыкъо Сэтэнай.

Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.