Пьесэхэм ятхынкIэ зэнэкъокъущтых

Республикэм и Лъэпкъ театрэу И. Цэим ыцIэ зыхьырэм адыгабзэкIэ тхы­гъэ пьесэхэм афэгъэ­хьыгъэ зэнэкъокъу зэхищагъ.

Пьесэ анахь дэгъухэр Лъэпкъ театрэм къыщагъэлъэгъонхэу агъэуцущтых.

Адыгабзэр къэухъумэгъэным, нахьышIоу зэгъэшIэгъэным ыкIи щыIэныгъэм щыгъэфедэгъэным афэшI зэнэкъокъур зэхащэ. Драматургием фэщагъэхэр къыхэ­гъэщыгъэнхэмкIэ зэфэхьысыжьхэр ашIыщтых.

— Лъэпкъ театрэм къыгъэлъэ­гъорэ спектаклэхэм япроцент 80-р адыгабзэкIэ тхыгъэх, — къы­тиIуагъ театрэм ихудожест­веннэ пащэу ХьакIэгъогъу Къэсэй. — Театрэм имурадхэр къы­далъытэхэзэ тхэн зылъэкIыщтхэр зэнэкъокъум хэлэжьэнхэу къетэгъэблагъэх.

Пьесэр адыгабзэкIэ тхыгъэн фае. Темэр авторым къыхихыщт, зэрэшIоигъом тетэу ыгъэ­псыщт. ЗэхэщакIохэм лъэныкъо зэфэ­шъхьафхэр къыдалъытэх. ГущыIэ дысхэр ыгъэфедэхэзэ авторым ытхырэр зэхэщакIохэм аштэщтэп. Лъэпкъхэр зэ­пэзыгъэуцурэ, зэо-банэхэм, мыхъо-мышIагъэхэм акIэзыгъэсты­хэрэм яIофшIагъэ­хэри зэхэща­кIохэм аштэщтхэп.

ШIушIагъэм, цIыфыр дэхагъэм фэзыщэрэм, лъэпкъ гупшысэр къэзыIэтырэм, адыгэ шэн-хабзэ­хэр куоу къэзыгъэлъэгъонхэ зы­лъэкIырэм ипьесэ уасэ фа­шIыщт.

ЩыIэныгъэм диштэрэ пьесэм, пIуныгъэ мэхьанэ зыхэлъым еплъыкIэ хэхыгъэхэр фашIыщтых. Драматургием ихабзэхэр къыдэлъытагъэхэу пьесэр тхыгъэн фае. Тарихъым, литерату­рэм, бзэм, пьесэм изэгъэ­фэн ехьылIэгъэ Iофыгъом, нэмыкI­хэм зэхэщакIохэр алъыплъэщтых.

Тыгъэгъазэм (декабрэм) и 23-м нэс зэхэщакIохэр тхакIохэм яжэщтых, пьесэхэр аIахыщтых.

Пьесэр хэутыгъэу нэкIубгъо
20 — 80 хъун фае. Зыдэжъу­гъэ­хьыщтыр: Мыекъуапэ, урамэу Пушкиныр, 179-рэ.

Зэнэкъокъум текIоныгъэр къы­щыдэзыхырэм сомэ мин 200-м ехъу ратыщт.

УпчIэхэм яджэуапхэр театрэм къыщышъуаIощтых.

Театрэм и Илъэс макIо. Тха­кIохэм шIоу щыIэр къадэхъунэу афэтэIо.