Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 42-рэ зэхэсыгъо 2019-рэ илъэсым шэкIогъум и 19-м щыIэщт.

Зэхэсыгъом зыщахэплъэщтхэм мыщ къыкIэлъыкIорэ Iофыгъохэр ахагъэхьагъэх: законопроектэу «Адыгэ Рес­пуб­ликэм и Законэу «Ветеринарием ылъэ­ныкъокIэ Iофыгъо заулэ Адыгэ Рес­публикэм щызэшIохыгъэным ехьылIагъ» зыфиIорэм ятIонэрэу хэплъэгъэныр; законопроектхэу «2020-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2021-рэ, 2022-рэ илъэсхэм ячэзыу пIалъэкIэ Адыгэ Республикэм ирес­публикэ бюджет ехьылIагъ», «2020-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2021-рэ, 2022-рэ илъэс­хэм ячэзыу пIалъэкIэ Адыгэ Республикэм шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ и ЧIыпIэ фонд ибюджет ехьылIагъ», «Адыгэ Республикэм ибюджет зыфыщыкIэрэ мылъкум щыщ игъэ­къужьыгъэным пае федеральнэ бюд­жетым ичIыфэхэр Адыгэ Республикэм ибюджет къыфэтIупщыгъэнхэмкIэ зэзэгъыныгъэ тедзэхэр ухэсыгъэнхэм ехьылIагъ», «Адыгэ Республикэм и Законэу «Организациехэм ямылъку хэ­бзэIахьэу тыралъхьэрэм ехьылIагъ» зыфиIорэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIы­гъэнхэм фэгъэхьыгъ» зыфиIохэрэм апэрэу ахэплъэгъэныр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр.

Жуковскэм иурам тет унэу N 22-м хэт Залышхоу зэхэсыгъохэр зыщызэхащэрэм сыхьатыр 10.00-м иIофшIэн щыригъэжьэщт.