Гъэтэрэзыжьынхэу фашIыщтхэм…

2020-рэ илъэс бюджетыр ыкIи 2021 — 2022-рэ илъэсхэмкIэ агъэнэфагъэхэр ары зыфэгъэхьыгъагъэр АР-м и Къэ­ралыгъо Совет — Хасэм бюджет-финанс, хэбзэIахь ыкIи экономикэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ, Iэ­кIыб зэпхыныгъэхэмкIэ икомитет зэхэсыгъоу иIагъэр. Ащ фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм ипроект тегущыIэнхэу къы­хэзылъхьагъэр АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Комитетым ипащэу Iэщэ Му­хьамэд зэхэсыгъор зэрищагъ. Республикэм ифинанс тхылъ шъхьаIэ фэгъэхьыгъэ законопроектым «публичнэ едэIунхэм» зэращытегущыIагъэхэр, ведомствэ зэфэшъхьафхэу хэплъэнхэ фаехэри къызэрэзэпичыгъэхэр ащ ипэублэ псалъэ къыщыхигъэщыгъ.

АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбый къызэриIуагъэмкIэ, 2020-рэ илъэс бюджетыр хахъохэмкIэ сомэ миллиард 22-рэ миллион 505-м ехъущт. Ащ щыщэу хэбзэIахьхэмрэ мыхэбзэIахьхэмрэ сомэ миллиард 11-рэ миллион 230-м ехъущтых, зымыгъэзэжьын ахъщэу къыхэлъхьагъэ хъущтыр сомэ миллиард 11-рэ миллион 271-м ехъущт. Хъарджхэр сомэ миллиард 23-рэ миллион 612-рэ зэрэхъущтхэр. АР-м иминистрэхэм я Кабинет иIэпэчIэгъэнэ фонд сомэ миллиони 100-у агъэнэфагъ.

Бюджетым фэгъэхьыгъэ законопроектым гъэтэрэзыжьынитф фашIынэу мы зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Сомэ миллион 322-рэ мин 946-кIэ 2020-рэ илъэс бюджетыр нахьыбэ шIыгъэным зыр фэгъэхьыгъ. ФинансхэмкIэ министрэм къызэриIуагъэмкIэ, спиртым, санэм, санэ зыхэт шъонхэм, чIыдагъэм апае акцизхэм къакIакIорэр, организациехэм мылъкум пае къатырэ хэбзэIахьхэр ары ар къызыхэкIыщтыр.

Дотациеу республикэм къы­фэкIощтыр сомэ миллион 347-рэ мин 84-м ехъукIэ нахьыбэ хъущт. Ащ къыхэхыгъэ мылъку физкультурэмрэ спортымрэ язегъэушъомбгъун фэгъэхьыгъэ къэралыгъо программэм къыдыхэлъытагъэу къихьащт илъэсым псэуалъэхэу ашIыщтхэм апэIуагъэхьащт. Гъэтэрэзыжьыным къызэрэщыдэлъы­тагъэмкIэ, Адыгэкъалэ ащ пае сомэ миллион 40-м ехъу фа­тIупщыщт, Кощхьэблэ районым — миллион 17-рэ мини 174-рэ ыкIи Шэуджэн районым — миллион 20-м ехъу афагъэкIощт.

Гъэтэрэзыжьынхэм комитетым хэтхэр затегущыIэхэм ыуж адырагъэштагъ.

Джащ фэдэу мы зэхэсыгъом шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ АР-м и ЧIыпIэ фонд 2020-мкIэ ибюджет ыкIи 2021 — 2022-рэ илъэсхэмкIэ агъэнэфагъэхэм афэгъэхьыгъэ законопроектми щытегущыIагъэх. Ащ къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, къихьащт илъэсым сомэ миллиарди 5-рэ миллион 660-м ехъу фондым ибюджет зэрэхъущтыр.

ХЪУТ Нэфсэт.