Гум къикIырэ гущыIэр

Усэн-гупшысэныр зыхэлъэу, ащкIэ гъэзагъэу Iофышхо зышIэхэрэм гум, псэм атешIыкIыгъэ гущыIэр агъэпсы, ныдэлъфыбзэ-адыгабзэр аухъумэ, лъэпкъ акъы­лым хахъо фашIы.

МэфэкI тхылъ къэгъэлъэгъонэу Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ къыщызэIуахыгъэм «Художник слова и души» зэреджагъэхэр. Ар адыгэ тхакIоу, Урысыем итхакIохэм я Союз хэтэу ГъукIэлI Нурбый къызыхъугъэр илъэс 80 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъ.

Литературэмрэ краеведениемрэкIэ отделым ипащэу ГъукIэлI Фатимэ къызэриIуагъэмкIэ, къэгъэлъэгъоныр тхакIом ищыIэныгъэ ыкIи итворчествэ цIыфхэм зэлъягъэшIэгъэным фэлажьэ. Экспозициер IахьитIоу гощыгъэ: апэрэм — «ЩыIэныгъэр — лъапсэ» зыфиIорэм — гъэзет хэутыгъэ тхыгъэхэр, гукъэкIыжь зэ­фэшъхьаф­хэр ГъукIэлI Нурбый ищыIэныгъэ фэгъэхьыгъэу щызэ­гъэзэфагъэх.

Къэгъэлъэгъоным иятIонэрэ Iахь тхакIом ипроизведениехэу икъэ­лэмыпэ къыпыкIыгъэхэм афэгъэ­хьыгъ. Ащ нэмыкIэу, Н. ГъукIэлIым итхылъ пэпчъ ехьылIэгъэ статьяхэу гъэзетхэм, журналхэм къарыхьа­гъэхэр апэчIынатIэу къагъэлъагъох. Ащ фэдэ шIыкIэм мэхьанэшхо иI тхакIом итворчествэ тхылъеджэхэм, студентхэм ыкIи литературэр зисэнэхьатхэм ягъэшIэгъэнымкIэ. МэкIайхэм тхакIом илъэс 15-м къыкIоцI къыIэкIэкIыгъэ тхылъхэр — повестхэр, къэбархэр, рассказхэр, усэхэр зыдэтхэр ащытэлъэгъух. Ахэм ащыщых иапэрэ тхылъэу 2004-рэ илъэсым къыдэкIыгъэу «ГъашIэм игумэкIхэр» ыкIи «Жъогъо шIуцIэхэр», «Жьыбгъэм ыхьырэ тхьапэхэр», «Джэнэт лъэгум икIэй», «Аужырэ оркъ» зыфиIохэрэр.

ГъукIэлI Нурбый зэдзэкIыгъэ IофшIагъэу иIэри щыкIэгъэтхъыгъ къэгъэлъэгъоным: адыгабзэкIэ зэридзэкIыгъэхэу М. Горькэм иеу «Сказки об Италии», П. Мериме ипроизведениехэу «Кармен», «Коломбо», Джек Лондон ытхыгъэу «Мексиканец».
ТхакIоу ГъукIэлI Нурбый ищыIэныгъэ ыкIи итворчествэ афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр шэкIогъум и 12-м къыщегъэжьагъэу тыгъэгъазэм и 1-м нэс зэIухыгъэщт, тхакIом игупшысэ нахь пэблагъэ хъумэ зышIоигъохэм ар къашъхьапэщт.

Дзэукъожь Нуриет.