Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх

Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэ Владимир Устиновым машIом зыкъымыштэным, газымкIэ чIыфэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэм япхыгъэ IофыгъохэмкIэ видеоконференцие шIыкIэм тетэу шъолъырхэм япащэхэм зэхэсыгъо адыриIагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ. Джащ фэдэу зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Урысыем и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат Адыгэ РеспубликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Рес­публикэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэр, Адыгэ Республикэм и МВД ипащэу Владимир Алай, Урысыем и Следственнэ ко­митет Адыгэ РеспубликэмкIэ ислед­ственнэ гъэIорышIапIэ ипа­щэу Александр Глущенкэр, Урысыем и МЧС Адыгэ Рес­публикэмкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэ ипащэу Александр Зыб­киныр, республикэм игъэцэкIэ­кIо къулыкъухэм яIэшъхьэтетхэр.

Владимир Устиновым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, машIом зыкъымыштэнымкIэ Iофхэр ЮФО-м, анахьэу Краснодар краим, зэрэщыхьылъэх. Мыгъэ машIом Къыблэ федеральнэ шъолъырым гъогогъу мин 12,5-рэ зыкъыщиштагъ, цIыфхэр зы­щыпсэурэ унэхэм машIо къы­зэракIэнэгъагъэми гумэкIы­гъуабэ къыздихьыгъ. Ащ фэдэ тхьамыкIагъохэм нэбгырэ 560-рэ ахэкIодагъ, ахэм ащыщэу нэбгырэ 15-р кIэлэцIыкIух.

Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм машIом зыкъымыштэнымкIэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэрахьан зэрэфаем шъолъырхэм япащэхэм анаIэ тыраригъэдзагъ.

«Шъолъырхэм япащэхэм регион комиссиехэм пэщэныгъэ адызэрахьан, ахэм яунашъохэр зэрагъэцакIэрэм гъунэ лъафын, хабзэм игъэцэкIэкIо къулы­къухэмрэ уплъэкIунхэм афэгъэ­зэгъэ къулыкъухэмрэ зэрэзэ­дэлэжьэщтхэ шIыкIэмкIэ агъэгъозэнхэ фае. ХэбзэухъумэкIо къулыкъухэм афэлъэкIыщтыр зэкIэ ашIэн фае тхьамыкIа­гъохэр зыпкъ къикIыгъэхэр гъэ­унэфыгъэнхэмкIэ, чIэнагъэу ахэм арагъэшIыгъэм диштэрэ пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ», — къыIуагъ Владимир Устиновым.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфы­кIыгъэмкIэ, машIом республикэм зыкъыщимыштэнымкIэ Iоф­тхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэра­хьэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ зыкIи инэплъэгъу ригъэкIырэп ахэмкIэ унашъоу аштагъэхэр зэрагъэцакIэрэр.

«Джыдэдэм машIом рес­публикэм имэзхэм закъыщи­штэнымкIэ щынагъо щыIэп. Ау мыгъэ гъогогъуи 8 ащ фэдэ тхьамыкIагъохэр тиреспубликэ къыщыхъугъэх. Чэщ-зымафэм къыкIоцI машIохэр агъэкIосэжьыгъагъэх. ЧIыопс, техногеннэ нэшанэ зиIэ тхьамыкIагъохэм япчъагъэ нахь макIэ тшIын тлъэ­кIыгъ. Республикэм щынэгъончъагъэ илъыным, машIом ащ зыкъыщимыштэным атегъэ­псыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр къыхахыгъэх ыкIи щыIэныгъэм ахэр щагъэцакIэх», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, лъэпкъ проектэу «Экология» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрахьэх, техникэ 13 къащэфыгъ, мэшIо­гъэкIосэ къулыкъухэм ахэтхэм япчъагъэ фэдитIу хэхъуагъ, ма­шIом епхыгъэ тхьамыкIагъо­хэр къэмыхъунхэмкIэ Iофтхьэ­бзэ гъэнэфагъэхэр зэрахьэх. Ащ нэмыкIэу машIом сабыибэ зэ­рыс унагъохэм закъыщимыштэным тегъэпсыхьэгъэ пкъыгъохэр ыпкIэ хэмылъэу афагъэуцух. КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, а пстэуми яшIуа­гъэ къэкIощт тхьамыкIа­гъохэр нахь макIэу республикэм къыщыхъунхэмкIэ.

Унэхэр агъэплъэу зыщыра­гъэжьэгъэ лъэхъаным зэпымыоу фабэмрэ газымрэ цIыфхэм аIэ­кIэгъэхьэгъэнхэм япхыгъэ Iофыгъохэми зэхэсыгъом щахэплъагъэх. Владимир Устиновым къызэриIуагъэмкIэ, газымкIэ чIыфэу ателъыр къегъэIыхы­гъэным мэхьанэшхо ратын фае. ЧIыфэхэм азыныкъо нахьыбэр фабэр язытырэ организациехэм зэрателъыр зэхэсыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ.

Зэхэсыгъом икIэуххэм атетэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат машIом зыкъымыштэным­кIэ Iофэу зэрахьэрэр нахь агъэ­лъэшынэу, чIыфэхэр реструктуризацие шIыгъэнхэм ехьылIэгъэ зэзэгъыныгъэхэм ягъэцэкIэнкIэ унэ-коммунальнэ хъызмэтым ипредприятиехэм зэдэлэжьэныгъэу дыряIэм шIуа­гъэу къытырэр агъэунэфынэу, газымкIэ чIыфэу ателъым къыкIегъэчыгъэным пае ищыкIэгъэ амалхэр зэра­хьанхэу пшъэрылъ къафишIыгъ.

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу