ЯIэпэIэсэныгъэкIэ къадэгощэщтых

Адыгэ РеспубликэмкIэ къэбар жъугъэм иамалхэм яIо­фы­шIэхэм ясэнэхьаткIэ шIэныгъэу яIэм зыщыхагъэхъощт егъэ­джэнхэр шэкIогъум и 13 — 14-хэм афызэхащагъэх.

Урысыем икъыблэ щызэлъашIэрэ СМИ-хэм яIофышIэхэр ясэнэхьаткIэ аIэкIэлъ IэпэIэсэныгъэмкIэ Адыгеим ижурналистхэм къадэгощэщтых.

Егъэджэн Iофтхьабзэм икIэщакIор Адыгэ Респуб­ликэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет.

Ащ итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр къэзэрэугъои­гъэхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ. Непэрэ Iофтхьабзэм шIуагъэ къытэу зэрэкIощтым, хьа­кIэхэм ясэнэхьаткIэ аIэ­кIэлъ IэпэIэсэныгъэмкIэ къызэрэддэгощэщтхэм ицыхьэ зэрэтелъыр ащ къыхигъэщыгъ. ТапэкIи мыщ фэдэ зэIукIэгъухэр зэрэлъагъэкIотэщтхэр Комитетым итхьаматэ хи­гъэунэфыкIыгъ.

Нэужым куп-купэу журналистхэм загощи, семинарым иIофшIэн аублагъ. Мыщ къыдыхэлъытагъэх лекциехэр ыкIи мас­тер-классхэр, гъэзетхэм ятеплъэ, язэхэгъэуцон, сайт­хэм ыкIи социальнэ хъы­тыухэм ялъыгъэкIотэн, журналист зэхэфыным иамал-шIыкIэхэр.

Егъэджэн Iофтхьабзэр лъэныкъо зэфэшъхьаф­хэмкIэ зэтеутыгъагъ: телевидениер, тхэн ыкIи сурэт-мультимедийнэ журналистикэр. Ау зэкIэри зы темэкIэ зэпхыгъагъэх: еджэхэрэми, еплъы­хэрэми ашIогъэшIэгъонынэу сыдэущтэу тари­хъыр зэхэбгъэуцощта. Джырэ журналистым иIоф­шIэн зэрэзэхъокIыгъэми тегущыIагъэх.

— Семинарым къыща­Iэтыгъэ темэхэр ошIэ-дэмышIэу къыхэтхыгъэхэп, — къыIуагъ Адыгеим ижурналистхэм я Союз итхьаматэу Бзэджэжъыкъо Абрек. — Респуб­ликэм ижурналист сообществэ упчIэжьынэу щыкIуагъэм ахэр къыгъэнэфагъэх. Мыщ хэхьэгъэ упчIэхэр тижурналистхэм нахь ашIогъэшIэгъоны­гъэхэр ары. Краснодар краимкIэ къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэр ащ пае къедгъэблэ­гъагъэх.

Журналист зэхэфын жанрэм къытегущыIагъ общественнэ-политическэ изданиеу «Юг Times» зыфиIорэм иредактор шъхьаIэу, Пшызэ шъолъыр изаслуженнэ журналистэу Марина Тугаевар. Жур­налист тхыгъэм нэпцIэу къыхафэхэрэр зыфэдэр къыIотагъ профессорэу, Пшызэ къэралыгъо университетым журналис­ти­кэмкIэ икафедрэ ипащэу Александр Асташевскэм.

Джырэ дизайнер программэхэр къызфагъэфе­дэхэзэ гъэзетхэр зэрашIыщтым «ишъэфхэр» къафызэIуихыгъэх «Юг Times» зыфиIорэм иартдиректорэу Андрей Лысенковым. Социальнэ хъытыум официальнэ сайтхэр зэрэщагъэпсыщтхэр къыIотагъ проектэу «РБК Юг» зыфиIорэм ипащэу Максим Сеструхиным.

Iэшъынэ Сусан.