Сэнаущыгъэ зыхэлъхэм яIэпыIэгъу

Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ Шъолъыр гупчэу «Полярис-Адыгея» зыфиIорэм ипопечительскэ совет изэхэсыгъо мы мафэхэм Мыекъуапэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иунашъокIэ АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам Iофтхьабзэр зэрищагъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Мамый Даутэ сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэр къызэрэхагъэщыхэрэм къытегущыIагъ. Естественнэ-хьисап еджапIэр (РЕМШ), гъэсэныгъэ Фондэу «Талант и успех» зыфиIорэр, Кавказ хьисап гупчэр, Московскэ физикэ-хьисап институтыр зэгъусэхэу мы IофшIэным зэрифэшъуашэу дэлажьэх.

— 1995-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу РЕМШ-м гъэмэфэ хьисап еджапIэ зэхещэ. 2005-рэ илъэсым къыщыублагъэу «Орленкэм», 2015-рэ илъэсым едгъэжьагъэу гъэсэныгъэ гупчэу «Сириус» зыфиIорэми ар зыхэ­лэжьэрэ Урысые хьисап сме­нэхэр ащэкIох, — къыIуагъ Мамый Даутэ.

Ахэм анэмыкIэу илъэсищ хъугъэ Кавказ хьисап олимпиадэ республикэм зыщырагъэ­кIокIырэр. Непэрэ мафэм ехъулIэу РЕМШ-м кIэлэцIыкIу 1600-м ехъу щеджэ, кIэлэегъэ­джэ 50-мэ Iоф щашIэ. Хьисапыр, физикэр, информатикэр, химиер, биологиер мыщ щызэрагъа­шIэх.

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу 2018-рэ илъэсым шIэныгъэм, спортым, культурэм алъэны­къокIэ сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ «Полярис-Адыгея» зыфиIорэ шъолъыр Гупчэ зэхэщэгъэным иконцепцие зэха­гъэуцуагъ. Ахэм апэIуагъэхьанэу бюджет зэфэшъхьафхэм къа­хэхыгъэ сомэ миллион 215-м ехъу афатIупщыгъ.

«Полярис-Адыгея» зыфиIорэм ишъолъыр Гупчэ ипащэу Роман Чумаковым апэрэ зэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, хьисапыр, информатикэр, физикэр, астрономиер, биологиер, химиер, проектнэ IофшIэныр, спортыр, музыкэр щызэрагъэшIэным мыр фытегъэ­псыхьагъ. Джырэ уахътэ егъэ­джэн-ушэтын лабораторие 18 ашIыным дэлажьэх. Ахэр Адыгэ къэралыгъо университетымрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетымрэ япхыгъэщтых. Лабораторие пэпчъ аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ оборудование чIэтыщт.

Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэр къыхэгъэщыгъэнхэм Гупчэм иIофышIэхэр нахь лъэшэу лъыплъэнхэу зэхэсыгъом икIэухым Наталья Широковам къыIуагъ.

— Гупчэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм АР-м и ЛIышъхьэ ынаIэ тет. ШIэныгъэ куухэр кIэлэцIыкIухэм ягъэгъотыгъэныр, сэнаущыгъэу ахэлъыр къыхэгъэщыгъэныр ыкIи ащ зегъэушъомбгъугъэныр, нэмыкI пшъэрылъ гъэнэфагъэхэри тиIэх, — къы­Iуагъ Наталья Широковам. — Республикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ зэфэхьысыжьы­шIухэр ащ къызэрэкIэлъыкIощтым щэч хэлъэп.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.