«Ошъадэм» тыфэгушIо

Республикэм культурэмкIэ и Министерствэрэ Адыгеим лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэрэ зэхащэгъэ фестивалэу «Лъа­псэм фэзыгъэзэжьырэм зеужьыжьы» зыфиIорэр Мые­къуапэ гъэшIэгъонэу щыкIуагъ.

Адыгеим культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ фе­стивалым хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъ. ШIэжьым мэхьэнэ ин ратызэ, ­лъэпкъ культурэм изыкъегъэIэтын зэрэпылъхэм, лIэужхэм язэпхыныгъэ зэрагъэпы­тэрэм, ныбжьыкIэхэр щы­Iэныгъэм зэрэфагъасэхэ­рэм министрэр къатегущыIагъ. Шъолъыр фестивалыр 2020-рэ илъэсым Дунэе фестиваль зэрашIыщтыр хигъэунэфыкIыгъ.

Фестивалым къалэхэм, районхэм ятворческэ купхэу пэшIорыгъэшъ зэ­нэкъокъухэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэхэр хэлэжьагъэх. Республикэм ишъолъыр фестиваль шIу­хьафтын шъхьаIэу «Гран-при» зыфаIорэр Мые­къуапэ изэхэт IофшIапIэу «Ошъадэм» икуп къыди­хыгъ. Пащэхэр Едыдж Вик­ториерэ Бастэ Асыетрэ.

Республикэм культу­рэмкIэ иминистрэ игуа­дзэу ШъэуапцIэкъо Аминэт Гран-прир зыфагъэшъо­ша­гъэхэм афэгушIуагъ, шIу­хьафтыныр ариты­жьыгъ. ОсэшI купым хэтэу, ­Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Ирина Кириченкэм къызэрэхигъэщыгъэу, лIэужхэр зэфэзыщэрэ фестивалым лъэпкъ зэфэшъхьафхэр хэлажьэх, ятарихъ къызэфаIотэнымкIэ амалышIу­хэр яIэх.

ЕмтIылъ Нурбый.