Къолъхьэ тын- Iыхыным фэгъэхьыгъ

Гуманитар шIэныгъэхэм апылъ республикэ инсти­тутым къолъхьэ тын-Iыхыным (коррупцием) фэгъэхьыгъэ социологическэ ушэтынхэр мы мазэм зэхищагъэх.

Урысые Федерацием и Президент иуна­шъоу «Коррупцием пэуцужьыгъэнымкIэ лъэпкъ планым ехьылIагъ» зыфиIорэм игъэцэкIэн хэтэу институтым ар регъэ­кIокIы. Ушэтыныр мафэ къэс щыIэныгъэм тызыщыIукIэрэ къолъхьэ тын-Iыхыным щыщ Iахьэу цIыфхэмрэ хэбзэ къулыкъухэмрэ азыфагу къихьэрэ зэгурымыIоныгъэхэм афэгъэхьыгъ.

Ащ хэхьэх къэралыгъо (муниципальнэ) фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн ыкIи хэбзэ къулыкъухэмрэ бизнесым илIыкIохэмрэ япхыгъэ зэфыщытыкIэхэр.

Ушэтыныр окIофэ Адыгэ Республикэм икъалэхэм ыкIи ирайонхэм ащыпсэурэ цIыфхэм анкетэхэм арыт упчIэхэм джэуап­хэр къаратыщтых. ЗэупчIыхэрэм ацIэхэр, алъэкъуацIэхэр атхыщтхэп. Арышъ, рес­публикэм щыпсэухэрэм тялъэIу тэ, социо­логхэм, яшIуагъэ къытагъэкIынэу, ащ тетэу мэхьанэшхо зиIэ къэралыгъо пшъэрылъым изэшIохын къыхэлэжьэнхэу.

Хьанэхъу Руслъан.
Философие шIэныгъэхэмкIэ доктор, философиемрэ социологиемрэкIэ от­делым ипащ.