Гъэхъагъэхэм ахэхъо

Адыгэ культурэм и Гупчэу ПсышIопэ районым щыIэм ихудожественнэ коллективхэм ятекIоныгъэхэм зэпымыоу ахагъахъо.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Хэшх Руслъан ыгъэсэгъэ къэшъуакIохэм Шъачэ имызакъоу, шъолъыр зэфэшъхьафхэми яIэпэIэсэныгъэ къащагъэлъагъо. ТекIоныгъэхэмкIэ икIыгъэ бжыхьэр баигъэ.

Адыгэ культурэм ия 7-рэ шъолъыр фестиваль-зэнэкъо­къоу «Дышъэ танджым» Шапсыгъэ къикIыгъэ къэшъокIо ансамблэу «Адыгэхэр» зыфиIорэр чанэу хэлэжьагъ. Ар Адыгеим и Тэхъу­тэмыкъое район щы­кIуагъ. Къэ­шъуакIохэр апэрэ шъуашэ зиIэ дипломымрэ ахъщэ шIухьафтынрэкIэ хагъэунэфыкIыгъэх.

Адыгэ лъэпкъым ишъуашэ фэгъэхьыгъэ Дунэе фестивалым «Адыгэхэр» хэлэжьагъэх, якъэ­гъэлъэгъонхэр цIыфхэм агу рихьыгъэх.

Тэрчэкъо Бибэ зипэщэ народнэ ансамблэу «Шапсыгъ» зыцIэр лъэпкъ культурэхэмрэ фольклорымрэ афэгъэхьыгъэ я IV-рэ Дунэе зэнэкъокъу-фестивалым рагъэблэгъэгъагъэх. Ар культурнэ-гъэсэныгъэ проектэу «Радуга планеты» зыфиIорэм иIахьэу Москва щырекIокIыгъ. НыбжьыкIэхэм якъэшъуакIэ жюрим хэтхэм лъэшэу агу рихьыгъ, къэшъуакIохэм текIоныгъи 3 къахьыгъ. Лъэпкъ къа­шъомкIэ – апшъэрэ чIыпIэр, «Пшъэшъэ къашъомкIэ» апэрэ шъуашэ зиIэ дипломыр, ахэм афэшъхьафэу сомэ мин 25-рэ къафагъэшъошагъэх. Зэнэкъо­къум Урысыем ишъолъыр 29-рэ ыкIи IэкIыб хэгъэгухэм къарыкIыгъэхэр хэлэжьагъэх.

Лъэпкъ культурэм и Гупчэу ПсышIуапэ дэтым игъэхъагъэхэм къахэзыгъэхъуагъэхэм ащыщ адыгэ орэдымрэ къашъомрэкIэ народнэ ансамблэу «Одышъ» зыфиIорэри. Ар зэхэзыщагъэр ыкIи пэщэныгъэ дызезыхьэрэр Гъошъо Сафыет. Тызхэт мазэм икъихьагъум Шъачэ щыкIогъэ фестиваль-зэнэкъокъуми коллективым лъэныкъохэу «Пшъэшъэ къа­шъомрэ» «Убых къа­шъом­рэкIэ» шIухьафтынитIу къыщыдахыгъ.

«Аферым» ятэIо! Гъэхъэ­гъакIэ­хэр ашIынхэу афэтэIо.