«Гунэсым» ыпэ регъэхъу

«Гунэс» зыцIэ къэшъокIо ансамблэ къалэу ТIуапсэ щызэхащагъ. НыбжьыкIэхэм ятворчествэ зегъэушъомбгъугъэнымкIэ Гупчэу ащ дэтым илъэсищкIэ ансамблэм игугъу щашIэу, якъэгъэлъэгъонхэр къахэщыхэу хъугъэ.

Культурэм ыкIи искусствэм якъэралыгъо университетэу къалэу Краснодар дэтыр къыухыгъакIэу хореограф IэпэIасэу Шъхьэлэхъо Заур 2016-рэ илъэ­сым кIэлэцIыкIу ансамблэр зэхищэгъагъ. Илъэс тешIагъэу псэупIэу Агуяпэ искусствэхэмкIэ еджапIэу дэтым ятIонэрэ коллективи щиугъоигъ.

Ахэм Iофэу апылъыгъэр бэ. Заур кIэлэцIыкIухэм адэмышъхьахэу Iоф адишIагъ, ыгъэса­гъэх. Непэ «Гунэсыр» анахь коллектив ныбжьыкIэу хыIушъо Шапсыгъэм щалъытэ. Ащ емы­лъы­тыгъэу, къалэу Шъачэ ыкIи ТIопсэ районым ащыIэ адыгэ къуаджэхэм ащызэхащэгъэ къэ­шъокIо купхэм азыфагу чIыпIэ гъэнэфагъэ щеубыты.
— IофшIэныр зетэгъэжьакIэм пшъэрылъ инхэр тпшъэ итлъхьа­жьыщтыгъэхэп, — къеIуатэ Заур. — Ини цIыкIуи, лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэ ныбжьыкIэхэр къызэхахьэщтыгъэх. Ахэр зэзгъэкIунхэр, къа­шъом фэзгъэсэнхэр, зэдеIэжьырэ куп хъунхэр ары сызфэ­ягъэр. Ар къызыддэхъум фестивальхэм, зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм тызэрахэлажьэрэм нэмыкIэу, тащытекIон зэрэтлъэкIыщтыри къыдгурыIуагъ. Район зэнэкъо­къухэм ащедгъажьи, краим ыкIи Урысыем ащызэхащэхэрэм танэсыгъ, тахэлэжьагъ ыкIи такъыщыхэщыгъ.

Тызхэт илъэсым изакъоу Шъхьэлэхъо Заур ыгъэсэрэ къэшъокIо цIыкIухэр хорео­графическэ искусствэмкIэ Урысые зэнэкъокъоу «Танцуй» зыфиIорэм тIогъогогъо ащы­текIуа­гъэх. Пшызэ шъолъыр щыра­гъэкIокIыгъэ фестивалэу «Полифония сердец» зыфиIорэм апэрэ ыкIи ятIонэрэ шъуашэ зиIэ дипломхэр къыщахьыгъэх. Муниципалитет зэфэшъхьафхэм ямэфэкIхэм ахэлажьэх, гъэ къэс адыгэ лъэпкъ культурэм ифестивалэу «Шапсыгъэ инэбзыйхэр» зыцIэу ТIуапсэ щызэхащэрэм зыкъыщагъэлъагъо.

«Гунэсым» икъэшъуакIохэр джыри цIыкIухэми, гъэхъэгъа­кIэхэр ашIынхэм фэхьазырых.

Ныбэ Анзор.