Анахь чанищымэ ахэт

УФ-м исубъектхэм япащэхэм Instagram нэкIубгъом яча­ныгъэ къызэрэщагъэлъагъорэм фэгъэхьыгъэ рейтингэу блэ­кIыгъэ тхьамафэм ашIыгъэмкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ящэнэрэ хъугъэ.

— Чаныгъэм ирейтинг шъолъырхэм япащэхэм яофициальнэ нэкIубгъохэр ары къыщагъэнафэхэрэр. Тхьамафэм къыкIоцI къэбарэу къыригъэхьагъэхэр, эфир занкIэу ышIыгъэхэр, «истории» зыфиIорэ руб­рикэм итыгъэхэр ащ щызэфахьысыжьых. ШэкIо­гъум и 4-м къыщегъэ­жьагъэу и 10-м нэс ащ фэдэ рейтингым нахь щычаныгъэхэм иапэрищымэ КъумпIыл Мурат ахэт, — къеты политикэ ыкIи экономикэ комму­ни­кациехэмкIэ Агентствэм.

Тхьамафэм къыкIоцI Адыгеим ипащэ къэбар 16-рэ историе 51-рэ къыригъэхьагъ, ащ ииндекс 41,5-рэ хъугъэ. Рейтингым иапэрэ чIыпIэ Ханты-Мансийскэ автоном хэкум — Югра игубернаторэу Наталья Комаровам ­ыIыгъ. Ащ пости 10-рэ историе 57-рэ иIагъ. Джащ фэдэу эфир занкIэу тIу ащ ышIыгъ (индексыр — 42,5). ЯтIо­нэрэр Хабаровскэ хэкум игубернаторэу Сергей Фур­гал. Ащ пости 4-рэ историе 76-рэ иIагъ (индексыр — 42).

Адыгеим ипащэ Instagram нэкIубгъоу иIэм ­нэ­б­гырэ мин 52,3-рэ кIэтхагъ.

(Тикорр.).