Чанэу хэлэжьагъэх

Мыгъэ яенэрэу Урысыем мэз хъызмэтымкIэ и Федерацие ишIоигъо­ныгъэкIэ бжыхьэ Iофтхьабзэу «Псэу, мэзыр» зыфиIорэр зэхащагъ.

Шъолъыр пстэури зыхэлэ­жьэрэ Iофтхьабзэм пшъэрылъэу иIэр цIыф жъугъэхэр мэзхэм ягъэкIэжьын къыхагъэлэжьэнхэр ары. ЦIыфымкIэ чъыгхэм яшIуа­гъэу къакIорэр къагурыIозэ ахэм чъыгхэр зыщахэкIодыкIыгъэхэ чIыпIэхэм чъыг цIыкIухэр ащагъэтIысыжьых, чъыгыжъ къутамэхэр, цIыфхэм япыдзафэхэу мэзхэм къаханэхэрэр къыхащыжьых.

Адыгеим щызэрахьэрэ Iофыгъо пстэумэ мэзгъэкIхэм афэшъхьафэу волонтерхэр, студентхэр, обществэ зэфэшъхьафхэр, мэз хъызмэтым иветеранхэр ахэлажьэх. Непэ ахэм къахэдгъэщы тшIоигъу кIэлэеджакIохэм яшIуагъэу къагъакIорэр зы­фэдэр.

Мыекъопэ районым ит псэупIэу Каменномостскэм дэт еджапIэм икIэлэеджакIохэр мэзхэм якъызэтегъэнэн дэмышъхьахыхэу ренэу хэлажьэх. Мэзхэм ащыщ хэушъхьафыкIыгъэ чIыпIэхэр къагъэгъунэх, чъыгхэм язытет лъэплъэх, зыщищыкIагъэм ахэкIодыкIыхэрэм ачIыпIэ чъыг цIыкIухэр ахагъэтIысхьажьых.

Шъолъыр проектэу «Тимэзхэр къызэтедгъэнэщтых» зыфиIорэм дырагъаштэзэ бэмышIэу еджапIэм ищагу ыкIи япсэупIэ чъыг лъэпкъ зэфэшъхьафхэр ащагъэ­тIысыгъэх. ЕджапIэм икомандэу «МэзгъэкI ныбжьыкI» зыфиIорэм хэтхэм чъыг цIыкIухэм алъыплъэнхэу апшъэ ралъхьажьыгъ. Чъыгэе ыкIи шхъомч чъыгхэм, бзыфым, псэим, нэмыкIхэми гъатхэм зыкъаIэтэу рагъэжьэщт.

Станицэу Дагестанскэм блэ­кIыгъэ мазэм къыщызэIуахыгъэ аллеим туехэр щагъэтIысыгъэх. ЕджапIэм ищагу ланчъэхэр, чъыгаехэр, кIайхэр дагъэтIыс­хьагъэх.
ПсэупIэу Краснооктябрьскэм иволонтерхэм кIэлэегъаджэхэри къадеIэхэзэ хэшъэе лъэпсэ 600 агъэтIысыгъ. Нахь зыкъызаIэтыкIэ, ахэр зэбгырагъэтIысыкIыжьыщтых. Красногвардейскэ районми чъыгхэр бэу щагъэтIысыгъэх.

ЧIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащагъэтIысхэрэ чъыгхэр зэкIэ Адыгеим ичъыгкъэгъэкIыпIэхэм къащагъэкIых. Ахэр тэ тирес­публикэ имызакъоу шъолъыр зэфэшъхьафхэм къарыкIыхэрэми ащэфых. Ащ фэд Волгоград хэкум имэзгъэкIхэм ялъэIукIэ чъыгэе мин 30 «Волгоградский лесопожарный центр» зыфиIорэ учреждением мы охътэ бла­гъэхэм зэрэIэкIагъэхьащтыр.