Рэхьат яIэп

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм 2019 — 2020-рэ илъэс ешIэгъум иятIонэрэ къекIокIыгъо аублагъ.

ЕшIэгъухэр
«Ахмат» — «Урал» — 0:0, «Рубин» — «Динамо» — 0:1, «Ростов» — «Тамбов» — 1:2, «Спартак» — «Крылья Советов» — 2:0, «Оренбург» — «Уфа» — 0:0, «Арсенал» — «Зенит» — 0:1, «Локомотив» — «Краснодар» — 1:1.
— «Краснодар» нахь дэгъоу ешIагъ, зы очко къызэрэтхьыгъэр дэгъу, — къыIуагъ «Локомотивым» итренер шъхьаIэу Юрий Семиным.
ЗэIукIэгъур аухынкIэ такъикъ заулэ къэнагъэу «Краснодар» ыпэкIэ илъыщтыгъ, пчъагъэм хагъэхъонэу И. Игнатьевыр, нэмыкIхэри чIыпIэшIу итыгъэх.
«Зенит», ЦСКА, «Спартак», фэшъхьаф командэ цIэрыIохэм ямурадхэр тэшIэх. «Шъачэ», «Ахмат», «Рубин», нэмыкIхэу ауж къинэхэрэм гугъэр зэрэчIамынэрэм зэнэкъокъур нахь гъэшIэгъон къешIы.
Зэтэгъапшэх
Командэ пэпчъ ешIэгъу 16 иIагъ.
1. «Зенит» — 36
2. «Локомотив» — 31
3. «Ростов» — 30
4. ЦСКА — 30
5. «Краснодар» — 30
6. «Спартак» — 21
7. «Арсенал» — 19
8. «Оренбург» — 19
9. «Урал» — 19
10. «Уфа» — 18
11. «Динамо» — 18
12. «Кр.Советов» — 18
13. «Рубин» — 17
14. «Тамбов» — 17
15. «Ахмат» — 15
16. «Шъачэ» — 13.
Я 17-рэ
зэIукIэгъухэр
22.11
«Тамбов» — «Локомотив»
23.11
«Оренбург» — «Ахмат»
«Рубин» — «Зенит»
«Динамо» — «Ростов»
24.11
«Уфа» — «Шъачэ»
«Урал» — «Спартак»
«Арсенал» — «Краснодар»
ЦСКА — «Крылья Советов».
Билет щыIэжьэп
ШэкIогъум и 16-м, 19-м Урысыем футболымкIэ ихэшыпы-
кIыгъэ командэ Европэм изэ-­
нэ­къокъу фэгъэхьыгъэ пэшIо-
ры­гъэшъ зэIукIэгъухэм ахэлэ-
жьэщт. Санкт-Петербург Уры­сы­емрэ Бель­гиемрэ щызэдешIэ-
щтых. Непэ ехъулIэу зэкIэ би­летхэр ащагъэх.