Проектышхом тыкъыщигъэлъэгъощт

Сурэттех-натуралист цIэрыIоу, «Брянскэ мэзыр» зыфиIорэ заповедникым иапэрэ пащэу Игорь Шпиленок мы илъэсым ятIонэрэу Кавказ биосфернэ заповедникым къэкIуагъ.

Игорь чIыопсым икъэухъумэн фэгъэхьыгъэхэу проект инхэр егъэ­уцух ыкIи егъэцакIэх. Камчаткэ илъэсыбэрэ зыщэпсэум цIыфыIэ зынэмысыгъэ чIы­опсымрэ псэушъхьэ Iэлхэмрэ сурэтхэу атырихыгъэхэр тхылъ пчъагъэ хъу­хэу къыдигъэкIыгъэх.

Илъэси 4 Урысыем изаповедникхэм къащикIухьагъ. Аужырэ проектыр мэзгъэкIыгъэ инхэм афэгъэхьыгъ. Автомобилым исэу ащ Урал, Республикэу Коми, Архангельскэ, Карелиер, Брянскэ хэкур къызэринэкIы­гъэх, Кавказ къушъхьэхэм километрэ мин 30 хъурэ гъогу кIыхьэр къащызэпичыгъ.

И. Шпиленок заповедникым зэхъокIыныгъэхэр зэрэфэхъугъэ­хэм ынаIэ тыридзагъ. «ЗэпырыкIыпIэ чыжьэхэм тыгъэм къытрэ энергиер ащагъэфедэ. Псэушъхьэхэм япчъагъэ къызэрэхэхъуагъэр нэрылъэгъу. Мэзыжъхэм зыми изэрар аригъэкIырэп, дэгъоу къаухъумэх. Дунаим идэхагъэ зыфэдэм уеумэхъы. Сыд фэдэ псэй чъыг­ха мыщ къыщыкIхэрэр! Тфэихэм яинагъэ умыгъэшIэ­гъон плъэкIырэп», — къеIуатэ Игорь.

Ащ чIыпIабэ къекIухьэ, бжыхьэр мэзым зэрэщыкIуасэрэм сурэт тырихыгъ, хэшъаер икIэрыкIэу заповедникым къызэрэщагъэкIыжьырэр ыгъэшIэгъуагъ. Сурэтхэу тырихыхэрэр ежьыр чанэу зыхэлэжьэрэ проектэу «Первозданные леса России» зыфиIорэм щигъэфедэщтых. Заповедникым ичIыопс кIэракIэ цIыф жъугъэмэ аригъэ­лъэгъущт.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр
Шъаукъо Аслъангуащ.