«Майкопчанкэм» щытхъур фэтэIо

Шъолъырхэм язэнэкъокъоу «Къыблэм ижъогъобын» зыфиIорэр Краснодар щыкIуагъ.

Къыблэм итворческэ куп 25-рэ зэIукIэгъум хэлэжьагъ. КIэлэцIыкIу зыгъэсапIэу «Майкопчанкэм» апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ.

— Куп пэпчъ едзыгъуи 2 къы­гъэлъэгъон фэягъэ, — къытиIуагъ Урысыем культурэмкIэ иза­служеннэ IофышIэу, Адыгеим инароднэ артистэу, Урысыем и Правительствэ ищытхъуцIэу «Ду­ша России» зыфиIорэр къызы­фагъэшъошагъэу, «Майкопчан­кэм» ихудожественнэ пащэу Къулэ Амэрбый, — зэнэкъокъур тшIогъэшIэгъоныгъ. Лъэпкъхэр зэ­фэзыщэхэрэ къашъохэм, теат­ральнэ къэшIыгъохэм пIуныгъэ мэхьанэ яIэу зэрэгъэпсыгъэхэм зэнэкъокъур къагъэдэхагъ.
Лъэпкъ шэн-хабзэхэр къэу­хъу­мэгъэнхэм, ныбжьыкIэхэр шIыкIэ­шIухэм афэгъэсэгъэнхэм, къу­шъхьэчIэсым, къуаджэм щы­псэурэ бзылъфыгъэм ищыIакIэ, ­IофшIэным яхьылIэгъэ къашъохэу «Намысыр», «Горянкэр» Адыгеим икIыгъэ купым къыгъэлъэгъуагъэх.

— Лъэшэу тшIогъэшIэгъоны­гъэх, тыгу рихьыгъэх Адыгеим къикIыгъэ балетмейстерэу Къулэ Амэрбый ыгъэуцугъэ къэшъуитIур. IэпэIасэм иеджапIэ зэнэкъокъум къыщигъэлъэгъуагъ, щысэ теп­хынэу зэрэщытыр иIофшIагъэ къыщыхигъэщыгъ. Балетмейс­тер-кIэлэегъэджэ шъыпкъэм ыгъасэхэрэ кIэлэцIыкIухэм сэнаущыгъэ ахэлъ, искусствэм зыкъыщызэ­Iуахыным фэшI яIэпэIэсэныгъэ гъунапкъэ иIэп. КIэлэегъаджэм игупшысэхэр къашъом хилъхьагъэх, философие екIолIакIэ Iоф­шIэным фишIыгъ. Хэбзэ къулыкъушIэхэр, пащэхэр ащ фэдэ творческэ купхэм нахьышIоу IэпыIэгъу къафэхъухэ зыхъукIэ, гъэхъагъэу ашIыщтым хэхъощт, — къыIуагъ осэшI купым ипащэу, Урысыем культурэмкIэ иза­служеннэ IофышIэу Ирина Подольскаям.

«Майкопчанкэр» хэгъэгу ыкIи дунэе зэIукIэгъухэм, Адыгэ Рес­публикэм ихэхыгъэ концертхэм тапэкIи чанэу ахэлэжьэнэу, на­хьыбэрэ тигъэгушIонэу фэтэIо.

Сурэтым итхэр: «Майкопчанкэм» икъэшъуакIохэр.