ЯгумэкIыгъохэм защигъэгъозагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хьафизэхэм я Урысые обществэ и Адыгэ шъолъыр къутамэ итхьа­матэу Нэхэе Руслъан тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

КъумпIыл Мурат къызэриIуа­гъэмкIэ, мыщ фэдэ зэIукIэгъухэр бэрэ зэхащэх, гумэкIыгъоу къэуцухэрэм защагъэгъуазэ, IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэм тегущыIэх.

— Зипсауныгъэ пыч фэ­хъугъэ цIыфхэм ящыIакIэ на­хьышIу шIыгъэным пае игъоу алъэгъурэ Iофыгъохэм адед­гъэштэным, IэпыIэгъу тафэхъуным тыфэхьазыр. ЦIыфхэм яме­дицинэ фэIо-фашIэхэр зэрагъэцакIэхэрэм, гъэсэныгъэм, спортым, зыгъэпсэфыным ыкIи творчествэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэр зэхащэнхэм мэхьэнэ ин яI, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат. — АР-м иминист­рэхэм я Кабинет иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхагъэкIырэ мылъкоу сэкъатныгъэ зиIэхэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэм апэIуагъахьэрэр республикэм ибюджет нахьыбэу къыщыдэлъытэгъэным ты­дэлэжьэщт.

Сэкъатныгъэ зиIэ нэбгырэ пэпчъ IэпыIэгъу фэхъунхэр пшъэрылъ шъхьаIэу яIэхэм зэращыщыр КъумпIыл Мурат къы­хигъэщыгъ ыкIи мы лъэныкъом ынаIэ тыригъэтынэу АР-м Iоф­шIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэ­хъоныгъэмкIэ иминистрэу Мыр­зэ Джанбэч фигъэпытагъ.

Социальнэ Iофыгъоу сэкъатныгъэ зиIэхэр зэуалIэхэрэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъухэрэр, ахэм профильнэ министерствэр IэпыIэгъу зэрафэхъурэр Нэхэе Руслъан къыIуагъ. Iоф­тхьа­бзэу республикэм щызэ­хащэхэрэм чанэу зэрахэла­жьэ­хэрэр, зэнэкъокъу зэфэшъхьа­фэу къэралыгъом щырагъэ­кIо­кIыхэрэми хагъэунэфыкIырэ чIы­пIэхэр къызэращафагъэшъуа­шэхэрэр игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

Программэу «Iэрыфэгъу щы­IакI» зыфиIорэм игъэцэкIэн зэ­рэкIорэр сэкъатныгъэ зиIэхэм зэрэзэхашIэрэм, джащ фэ­дэу джыри зэшIохыгъэн фаехэм КъумпIыл Мурат защигъэгъозагъ. Нэхэе Руслъан къызэриIуагъэмкIэ, къалэр мы лъэныкъомкIэ зэтегъэпсыхьагъэ зэ­рэхъурэр гъэнэфагъэ. ЦIыф­хэм IэпыIэгъур зэрэзэхашIэрэр, республикэм и ЛIышъхьэ ыкIи хэбзэ къулыкъухэм зэрафэра­зэхэр Нэхэе Руслъан игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

Непэ хьафизэхэм я Урысые обществэ и Адыгэ шъолъыр къутамэ нэбгырэ миным ехъу хэт. Ахэр, ежьхэм яамал къызэрихьэу, Iэрыфэгъу щыIакIэр республикэм зэрифэшъуашэу щагъэпсыным хэлажьэх. Конфе­ренциехэм, зэнэкъокъухэм, нэ­мыкI Iофтхьабзэхэм ахэла­жьэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.