НэмыкI дунаим ухащэ

ЗэIухыгъэ амалхэм яя II-рэ Дунэе инклюзивнэ форумэу «Творчество – мир без границ» зыфиIорэр КъокIыпIэм щы­псэурэ лъэпкъхэм яискусствэ и Къэралыгъо музей икъутамэу Мыекъуапэ дэтым шэкIогъум и 8-м щыкIуагъ.

Зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъогъэ цIыфхэм обществэм зыкъыхагъотэнымкIэ ясоциальнэ-культурнэ IофшIэн мэхьанэу иIэм ар фэгъэхьыгъагъ.

Урысыем ыкIи Италием яобщественнэ IофышIэхэр, ятворческэ цIыфхэр мы Iофтхьабзэм зэфищагъэх. Форумым икъызэIухын хэлэжьагъэх лъэпкъ «Инва-Академии РФ» зыфи­Iорэм и Президент, Адыгэ Рес­публикэм ихэбзэ ыкIи игъэцэкIэкIо къулыкъухэм, ведомствэ зэфэшъхьафхэм, сэкъатныгъэ зиIэхэм яобщественнэ ор­ганизациехэм ялIыкIохэр, Те­мыр Кавказым, Италием ащы­зэлъашIэрэ сурэтышIхэр, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийскэ, Калининград къары­кIыгъэ хьакIэхэр.

Iофтхьабзэр къызэIуихызэ, ыпшъэкIэ зыцIэ къетIогъэ музеим ипащэу Кушъу Нэфсэт шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ. Искусствэм ылъэны­къокIэ IэпэIэсэныгъэ куу зиIэ зэлъашIэрэ цIыфхэри, япсауныгъэ амалхэр зэщыкъуагъэх нахь мышIэми, ятворческэ амалхэр яIэшIагъэхэмкIэ къизыIотыкIыгъэ сурэтышIхэри непэ мы Iофтхьабзэм зэрэщызэIукIагъэхэр ащ хигъэунэфыкIыгъ.

ГущыIэр лъигъэкIотагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ министрэу Аулъэ Юрэ.

— Сигуапэ мыщ фэдэ фэбагъэ зыхэлъ зэIукIэгъум сызэрэ­хэлажьэрэр, — къыIуагъ ми­нистрэм. – Дунаим цIыф зэфэшъхьафыбэ щэпсэу, ау ушъхьагъу зэфэшъхьафхэм апкъ къи­кIыкIэ зыхэм япсауныгъэ зэ­щыкъоу мэхъу. Ащ пае къэмынэу ахэм ядунэееплъыкIэ, ягупшысакIэ куу. Ащ ишыхьат ясурэтшIыгъэхэу мыщ щытлъэгъухэрэр. Авторхэм сафэ­лъаIо сшIоигъу тапэкIи ятворчествэкIэ хэхъоныгъэ ашIынэу, щыIэныгъэ кIочIэ пытэ яIэнэу, шIу алъэ­гъурэ Iофыр лъагъэ­кIотэнэу.

Форумым къыщыгущыIагъэ­хэм ащыщ зэлъашIэрэ сурэты­шIэу, Италием къикIыгъэ Ом­бретта дель Монте.

— Мыщ фэдэ Iофтхьабзэ зэхэзыщагъэхэм «тхьашъуегъэ­псэу» ясIо сшIоигъу, — къы­Iуагъ ащ. — Синыбджэгъубэмэ къэгъэлъэгъоным сащыIукIагъ. Ис­кусствэр — цIыфым ыгу, ­ышъхьэ арыхъыкIырэр къизыIотыкIырэ амал. Зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъогъэ цIыфхэм ягугъу къэтшIымэ, искусствэм ылъэныкъокIэ ахэм яамалхэм гъунэ яIэп. Ахэм язэхашIэ, агу щы­шIэрэр къыраIотыкIынымкIэ Iэ­пыIэгъу афэхъугъэхэм сышъу­фэраз. Мы купым хэхьэрэ цIыф­хэм апае пхыращырэ про­ектыбэхэм сахэлажьэ, сфэлъэ­кIырэмкIэ IэпыIэгъу сафэхъу.

Омбретта дель Монте шIу­хьафтынэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат исурэтэу ышIыгъэр культурэмкIэ министрэм ритыжьыгъ.

Форумым къыдыхэлъытагъэу музеим къэгъэлъэгъон бай къы­щызэIуахыгъагъ. Мыщ зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъогъэ кIэлэцIыкIухэу, ныбжь зиIэхэу шъолъыр зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэхэм яIофшIагъэхэр къырахьылIагъэх. Ахэр пкъыгъо зэфэшъхьафхэм ахэшIыкIыгъэ Iэпэщысэр, чIыопсыр, дунаир къизыIотыкIырэ, пхъэшъхьэ-мы­шъхьэхэм ыкIи псэушъхьэхэм афэгъэхьыгъэ сурэтшIыгъэх. ЯIофшIагъэхэм узяплъыкIэ, нэмыкI дунаим ухащэ, нэр агъэгушIо.

Мыгъэ ятIонэрэу зэIухыгъэ амалхэм я Дунэе инклюзивнэ форум зэхащэ. ТапэкIи ащ игеографие зырагъэушъомбгъун, хэлажьэхэрэм япчъагъэ нахьыбэ ашIызэ лъагъэкIотэн му­рад яI.

Iэшъынэ Сусан.