Нэжъ-Iужъхэр агъэгушIуагъэх

ЦIыфым ыныбжь хэкIуатэ къэс фэлъэкIырэр нахь макIэ мэхъу. Зыгорэм иIэпыIэгъу, инэплъэгъу, игуфэбагъэ ар пэ­плъэ. Тинахьыжъхэм щыIэныгъэм мэхьанэ зэрэщыряIэр зэхядгъэшIыкIызэ, тфэлъэкIыщтыр афэтшIэн фае.

Ащ къыпкъырыкIыхэзэ, Краснодар край общественнэ шIушIэ организациеу «Центр
поддержки семьи и детства «Единство» зыфиIорэм Теуцожь рай­оным цIыфхэм социальнэ фэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэ­гъэнымкIэ и Гупчэ игъусэу Iоф­тхьабзэу «ФэгумэкIыныгъ» зыфиIорэр рагъэкIокIыгъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу лъэныкъуитIум Iоф зэрэзэдашIэщтымкIэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх.

ШIушIэ организацием ипащэу Ольга Бесединар, ащ игуа­дзэу Екатерина Терешенковар, рес­публикэмкIэ отделением ипащэу Юлия Таштимировар, гупчэм ия 4-рэ отделение иIофышIэхэу Ангелина Дьяковар, Хъот Ларисэ, Уджыхъу МулиIэт зэхэтхэу къутырхэу Шевчен­кэмрэ Петровымрэ адэс нэжъ-Iужъ шъхьэзэкъо 20-мэ адэжь щыIагъэх, зыныбжь хэкIотагъэ­хэм я МафэкIэ афэгушIуагъэх, гъомылэпхъэ зэфэшъхьафхэр зырылъхэ Iалъмэкъхэр афа­щагъэх.

«Непэ тызфэгушIорэ цIыфхэр щыIэныгъэм хэшIыкIышхо фызиIэхэм, бэмэ уафэзыгъэсэн зылъэкIыщтхэм ащыщых. Ашъхьац фыжьы зэрэхъугъэм ныбжьыр къызэригъэлъагъорэм имызакъоу, Iушыгъэу ахэлъыр зэрэгъунэнчъэм ишыхьат. Псауныгъэ шъуиIэу рэхьатныгъэрэ гукIэгъуныгъэрэ къызэ­бэкIыхэрэ илъэс пчъагъэхэр джыри жъугъэшIэнхэу тышъу­фэлъаIо. Шъуныбжь емылъы­тыгъэу, шъугукIи шъушъхьэкIи шъуныбжьыкIэу, шъучэфэу шъу­псэунэу шъуфэтэIо», — джа гущыIэхэмкIэ купым хэтхэм нэжъ-Iужъхэм зафагъэзагъ.

Iэшъынэ Сусан.