Лъэпкъ проектхэр зэрагъэцакIэхэрэм тегущыIагъэх

Стратегическэ хэхъоныгъэм ыкIи Лъэпкъ проектхэм афэгъэзэгъэ Советэу Урысыем и Президент дэжь щызэхащагъэм изэхэсыгъо зэрищагъ УФ-м и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевым. Видеоконференцие шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ проектхэм ащыщхэу дунэе кооперациер ыкIи экспортыр, цIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэр, предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым ахэщагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр, ахэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэныр шъолъырхэм ащызэшIохыгъэхэ зэрэхъурэм, пшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм прокуратурэр зэрэлъыплъэрэр ары Iофыгъо шъхьаIэхэу зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр зытегущыIагъэхэр.

— Лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытэгъэ лъэныкъо пстэ­ури дгъэцэкIэнхэм, гухэлъэу щыIэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэр — джары ти­IофшIэнкIэ анахь шъхьаIэу щытыр. Проект пэпчъкIэ къэ­гъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм та­нэсын фае. Шапхъэхэр зымыгъэцакIэхэрэм административнэ, ищыкIагъэу хъумэ, уголовнэ пшъэдэкIыжь зэра­хьыщтыр шъугу къэсэгъэкIы­жьы, — къыIуагъ УФ-м и Пра­вительствэ и Тхьаматэ.
IофшIэным изэхэщэн епхыгъэ къэгъэлъэгъонхэмкIэ статисти­кэм къытырэ къэбархэр тэрэз­хэу, шъыпкъагъэ ахэлъэу щытынхэм ыкIи ащ зэгурымыIо­ныгъэ къыхэмыкIыным афэшI Урысыем экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ анахьэу ынаIэ зытыригъэтын фэе лъэныкъохэр Дмитрий Медведевым къыгъэнэфагъэх, ащ дакIоу ведомствэм пшъэрылъхэр фишIыгъэх. Къэралыгъом и Премьер-министрэм мэхьанэ­шхо зэритыгъэхэм ащыщ бизнес цIыкIум ыкIи гурытым ахэща­гъэхэм фэгъэкIотэныгъэ зиIэ чIыфэхэр (кредитхэр) зэрифэшъуашэу аIэкIэгъэхьэгъэным лъыплъэгъэныр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом зэфэхьысыжьхэр къыфишIыхэзэ, Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн пэIухьащт бюджет ахъщэр шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэн зэрэфаер къыхигъэщыгъ. Мы лъэныкъомкIэ республикэм игъэцэкIэкIо, уплъэкIокIо ыкIи лъыплъэкIо къулыкъухэм яIо зэхэлъэу Iоф зэдашIэным мэхьа­нэшхо иIэу хигъэунэфыкIыгъ.

Адыгеим зэкIэмкIи шъолъыр проект 50 щагъэхьазырыгъ. Мы илъэсым ахэм ягъэцэкIэн сомэ миллиарди 4 фэдиз пэIуагъэ­хьащт, миллиарди 3,6-р — федеральнэ гупчэм къытIупщыщт.

Лъэпкъ проектэу «Агропромышленнэ продукцием иэкспорт» зыфиIорэм икъэгъэлъэгъон проценти 100-кIэ зэшIохыгъэ хъугъэ. Мы лъэныкъомкIэ IофшIэныр гъэлъэшыгъэным фэшI тыгъэгъазэм и 1-м нэс шъолъыр экспорт шапхъэр рес­публикэм щагъэфедэнэу рагъэ­жьэщт. Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ дэжь экспортнэ со­вет щызэхащэнэу агъэ­нафэ.

Проектэу «Предпринимательствэ цIыкIур ыкIи гурытыр, унэе предпринимательскэ гухэлъым IэпыIэгъу фэхъугъэныр» зыфи­Iорэм игъэцэкIэн республи­кэм мэхьанэшхо щыраты. Ащ епхыгъэ гупчэм иIофшIэн мы илъэсым ригъэжьагъ.

Шъолъыр гарантийнэ орга­низациехэм IэпыIэгъу афэхъугъэным иплан процент 295-кIэ шъолъырым щыгъэцэкIагъэ хъу­гъэ. Мыщ хэщагъэхэм сомэ миллион 225-рэ чIыфэ аратынэу щытыгъэмэ, аIэкIагъэхьагъэр сомэ миллион 670-рэ мэхъу. Джащ фэдэу микрозаймхэм ятыни лъагъэкIуатэ. Проектхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъухэрэм ынаIэ тет Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.