Язэдэлэжьэныгъэ агъэпытэщт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Бахрейн и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIыкIоу Урысыем щыIэ Ахмед Аль-Саати тыгъуасэ IукIагъ, тапэкIэ Iоф зэрэзэдашIэщтым тегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум ипэублэм хьэкIэ лъапIэхэр республикэм къызэреблэгъагъэхэр зэригуапэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ.

— Бахрейн Урысыем къыпэблэгъэ ыкIи ныбджэгъуныгъэ зэ­фы­щытыкIэ зыдыриIэ къэра­лы­гъоу щыт. Тикъэралыгъохэм язэдэлэжьэныгъэ агъэпытэ. Ащ фытегъэпсыхьэгъэ зэзэгъыныгъэ пчъагъэхэм акIэтхагъэх. Тизэпхыныгъэ тапэкIи дгъэпы­тэным тызэрэфэхьазырыр непэрэ зэIукIэгъум къегъэлъагъо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Ахмед Аль-Саати къызэриIуагъэмкIэ, Бахрейн ипачъыхьэ Урысыем пчъагъэрэ щыIагъ, УФ-м и Президентэу Владимир Путиным зэдэгущыIэгъухэр дыриIагъэх. КъокIыпIэ Благъэм мамырныгъэрэ зыпкъ­итыныгъэрэ илъынхэм Урысыем иIахьышхо зэрэхэлъыр хигъэунэфыкIыгъ. Ащ дакIоу Адыгеими Iоф дашIэным, язэпхыныгъэ агъэпытэным зэрэдэлэжьэщтхэр къыхигъэщыгъ.

Адыгеим иэкономикэ инвестициехэр къыхалъхьанхэм, лъэныкъохэм язэфыщытыкIэ лъэгэпIэ инхэм анэгъэсыгъэным Iоф дашIэщтэу зэдаштагъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.