ЧIэунэрэр гъотыжьыгъуае

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм апэрэ къекIокIыгъор аухыгъ. Я 15-рэ ешIэгъухэм якIэуххэр тшIогъэшIэгъоных.

Зэтэгъапшэх

«Уфа» — «Локомотив» — 1:1, «Динамо» — «Ахмат» — 1:1, «Шъачэ» — «Тамбов» — 1:2, «Зенит» — ЦСКА – 1:1, «Краснодар» — «Ростов» — 2:2, «Урал» — «Оренбург» — 1:2, «Крылья Советов» — «Рубин» — 0:0, «Спартак» — «Арсенал» — 0:1.
«Зенит» ешIэгъур шIуахьызэ, А. Ерохиным ЦСКА-м икъэлапчъэ Iэгуаор дидзи, зэIукIэгъур зэфэдэу аухыгъ. «Локомотивым» чIэнагъэ ышIыгъ. «Краснодар» пэшIорыгъэ­шъэу тигъэгугъагъ, ау иамалхэр зыIэкIигъэкIыгъэх. «Ростов» 2:0-у зэIукIэгъур ыхьызэ, аужырэ такъи­къым «Краснодар» къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ — 2:2. «Краснодар» текIоныгъэр къыдихыгъэмэ, ятIонэрэ чIыпIэм нэс дэкIоен ылъэкIыщтыгъ.

Хэт тыдэ щыIа?

1. «Зенит» — 33
2. «Ростов» — 30
3. «Локомотив» — 30
4. «Краснодар» — 29
5. ЦСКА – 27
6. «Арсенал» — 19
7. «Крылья Советов» — 18
8. «Оренбург» — 18
9. «Спартак» — 18
10. «Урал» — 18
11. «Уфа» — 17
12. «Рубин» — 17
13. «Динамо» — 15
14. «Тамбов» — 14
15. «Ахмат» — 14
16. «Шъачэ» — 13.

«Спартак», «Ахмат», «Шъачэ» лъэ­кIэу яIэр икъоу агъэфедэрэп. «Динамэм» «узэу» иIэр къэшIэгъуае.

Апэрэ къекIокIыгъор апшъэрэ купым щаухыгъ. Медальхэм афэ­бэнэщтхэр апэ ишъыгъэ командитфыр арэу бэмэ алъытэми, зэнэкъокъум къырыкIощтыр къэшIэ­гъошIоп. Апшъэрэ купым хагъэкIынэу зы команди фаеп. «Тамбов» чыжьэкIэ ауж итыгъэми, гумэкIыгъо чIыпIэр къыбгынэу фежьагъ. Тренер шъхьаIэхэр «Спартак», «Динамэм», «Тамбов», «Ахмат» зэблахъугъэх. Ащ шIуагъэу къытыщтыр шIэхэу къэнэ­фэщт.

Я 16-рэ ешIэгъухэр

08.11
«Ахмат» — «Урал»
09.11
«Рубин» — «Динамо»
«Ростов» — «Тамбов»
«Спартак» — «Крылья Советов»
10.11
«Оренбург» — «Уфа»
«Арсенал» — «Зенит»
«Шъачэ» — ЦСКА
«Локомотив» — «Краснодар».