ТапэкIи зиушъомбгъущт

Медицинэ организациехэмрэ волонтерхэмрэ язэдэлэжьэн епхыгъэ Iофыгъохэм зыщытегущыIэгъэхэ Iэнэ хъурае бэмышIэу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, республикэм волонтер-медикэу нэбгырэ 475-рэ ис. Ахэр нахьыбэрэмкIэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетымрэ Мые­къопэ медицинэ колледжымрэ ястудентых.

— Волонтер-медикхэр псауныгъэр къэухъумэгъэным епхыгъэ Iофтхьабзэхэм, зэIукIэхэм чанэу ахэлажьэх, республикэм щыпсэурэ цIыфхэм апкъышъол апсыхьаным, нахь зылъыплъэ­жьынхэм фагъасэх. Джащ фэдэу диспансеризацием, скрининговэ уплъэ­кIунхэм ахэлажьэх, — къыщыхагъэ­щыгъ АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу.

2019-рэ илъэсым информационнэ-пэшIорыгъэшъ Iофтхьэбзэ 50-м ехъу республикэм щыкIуагъ. «Добро в село», «Дети России», «Сердце для жизни», «Здоровый Майкоп» зыфиIорэ акциехэр, нэмыкIхэри Адыгеим икъалэхэм ыкIи ирайонхэм ащызэхащагъэх. Волонтер-медикхэм яIофшIэн зэрифэшъуа­шэу зэрэрагъэкIокIырэм ишIуагъэкIэ, тызыхэт илъэсым нэбгырэ мин 1,5-мэ уплъэкIунхэр афашIыгъэх, Мыекъуапэ дэт гъэсэныгъэм иучреждение 15-мэ ащыIагъэх, нэбгырэ 500-м ехъумэ гущыIэгъу ащыфэхъугъэх.

Медицинэ волонтер лъэныкъом тапэкIи хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэшI медицинэ организациехэмрэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетымрэ ыкIи Мыекъопэ медицинэ колледжымрэ зэрэзэдэлэжьэщтхэмкIэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ.

(Тикорр.).