Лъытэныгъэ къэзылэжьыгъэм имэфэкI

Адыгэ Республикэм иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан ыныбжь илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ Правительствэм и Унэ тыгъуасэ щыкIуагъ.

Лъытэныгъэшхо къэзылэ­жьыгъэ цIыф цIэрыIом имэфэкI дагощыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Абхъазым и Президентэу Рауль Хаджимба, Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм и ЛIышъхьэу КIокIо Казбек, Краснодар краим, Къэ­рэщэе-Щэрджэс Республикэм, нэмыкIхэми къарыкIыгъэ хьа­кIэхэм.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ ыкIи Джарымэ Аслъан агъэлъапIэу имэфэкI къызэреблэгъагъэхэмкIэ зэрафэразэр игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

— Республикэм игъэпы­тэн зиIахьышхо хэзылъхьэгъэ цIыф цIэрыIом ищытхъу тIонэу непэ тыкъызэрэугъоигъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. – Политик Iушэу, цIыфхэм афэшъыпкъэу зэрэщытыгъэм яшIуа­гъэкIэ республикэр хэ­хъоныгъэхэм афэкIуагъ. Зыфежьэрэ Iофыр зэрифэшъуашэу зэригъэцакIэрэм, ицIыфхэм афызэIухыгъэу зэрэщытыгъэм афэшI Адыгеим лъэпкъ зэфэшъхьафэу щыпсэухэрэм ялъытэныгъэ къылэжьын ылъэ­кIыгъ. Адыгэ культурэр къэу­хъумэгъэным, хэхъоныгъэхэр ышIынхэм джащ фэдэу ащ мэхьанэшхо ритыгъ. Адыгеим иапэрэ Президент ыцIэ епхыгъ тилъэпкъэгъоу Косовэ исыгъэхэм ячIыгужъ къы­зэрагъэ­зэжьыгъэм. Ар мэхьанэшхо зиIэ тарихъ ыкIи политикэ хъу­гъэ-шIагъэу щыт ыкIи IэкIыбым щыIэ тилъэпкъэгъухэм зэпхыныгъэу адытиIэр гъэпытэгъэнымкIэ лъэ­бэкъу иныгъ.

Непэрэ мафэми Джарымэ Аслъан IэпыIэгъу къызэрафэхъу­рэмкIэ зэрэфэразэр респуб­ликэм и ЛIышъхьэ игущыIэ къыщыхигъэщыгъ, псауныгъэ пытэ иIэу, къыпэблэгъэ цIыфхэм ягуфэбэныгъэ щымыкIэу, иунагъо рэхьатныгъэ илъэу псэунэу фэлъэIуагъ.

Рауль Хаджимба гущыIэ зыратым, Абхъаз Республикэм Джарымэ Аслъан зэрэщагъэлъа­пIэрэр, лъытэныгъэ зэрэщыфашIырэр къыхигъэщыгъ. Грузиныдзэхэм Абхъазым зао зырашIылIэм Адыгеир къызэракъоуцуагъэр, IэпыIэгъу къызэрафэхъугъэр зэрагъэлъапIэрэр къыIуагъ. Ащ осэшхо зэрэфашIырэр, зэращымыгъупшэщтыр къыкIигъэтхъыгъ.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым и ЛIышъхьэу КIокIо Казбек къызэриIуагъэмкIэ, хэгъэгур, цIыф­хэр шIу зэрэплъэгъущтым ищысэу Джарымэ Аслъан псэугъэ ыкIи мэпсэу. Зыфэлэжьэрэ республикэр хэхъоныгъэхэм афэкIонымкIэ ыIэ къихьащтыр зэришIагъэр ащ игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

— Республикэм щыпсэурэ пэпчъ ишIоигъоныгъэ зэфэдэу Джарымэ Аслъан къыдилъытэщтыгъ. ЦIыфхэм ягушIуагъуи, ягухэкIи зэхишIэн ылъэкIы­щтыгъ. ТэркIэ ар апэрэ Президентыгъ, апэрэуи къэнэжьы, — къыIуагъ Адыгеим инароднэ тхакIоу, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIы­хъу­жъэу МэщбэшIэ Исхьакъ.

Щытхъур къэзылэ­жьыгъэ Джарымэ Ас­лъан имэфэкI дэзыгощыгъэу, гущыIэ фабэхэр къыфэзыIуагъэр бэ. Зэхахьэм къекIолIэгъэ пстэуми Адыгеим иапэрэ Президент зафигъазэзэ, зэрафэра­зэр ариIуагъ. Лъы­тэныгъэ къыфашIэу, имэфэкI дагощы ашIоигъоу къызэреблэгъагъэхэм осэшхо зэрэфишIырэр игущыIэ къыхигъэщыгъ.

ГъонэжьыкъоСэтэнай.
Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.