КъумпIыл Мурат «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ и Секретарэу хадзыгъ

Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ия XXXII-рэ Конференцие тыгъуасэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щыкIуагъ. Ащ иIофшIэн хэлэжьагъэх партием и Генеральнэ Совет хэтэу, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, партием и Генеральнэ Совет и Секретарь игуадзэу, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Виктор Селиверстовыр, региональнэ политсоветым хэтхэр, депутатхэр, общественнэ объеди­нениехэм ялIыкIохэр, партием дезыгъаштэхэрэр, нэмыкIхэри.

Конференциер рагъэжьэным ыпэкIэ КъумпIыл Муратрэ Виктор Селиверстовымрэ «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ иактивистхэм аIукIагъэх. Партием непэ пшъэрылъэу зыфигъэуцужьыхэрэр ыкIи ахэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэхэ зэрэхъущтым, къэралыгъом, республикэм хэхъоныгъэ ашIынымкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэм, нэмыкI Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

Виктор Селиверстовым зэхахьэм къыщыгущыIэзэ мы илъэсым щыIэгъэ хэдзынхэм партиемкIэ зэфэхьысыжьэу афэхъугъэхэм кIэкIэу къащыуцугъ. «Единэ Россием» къыгъэ­лъэгъогъэ кандидатхэм янахьыбэм цIыфхэм амакъэ зэрафатыгъэр, ащкIэ партием иполитикэ зэрэдырагъаштэрэр къызэрэнэфагъэр анахь шъхьаIэу хигъэунэфыкIыгъэх.

— Къэралыгъом зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIыным, щыIэкIэ-псэукIэр нахьышIу шIыгъэным афытегъэпсыхьэгъэ унашъохэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъущтымкIэ пшъэ­дэкIыжьышхо тэхьы. Ащ дакIоу гумэкIыгъоу щыIэхэм тынаIэ атедгъэтын, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм тылъыплъэн фае. Мы Iофы­гъохэмкIэ Адыгеим щызэшIуахырэр бэ, ащкIэ республикэм ипащэхэм, партием илIыкIохэм инэу тафэраз, — къы­Iуагъ Виктор Селиверстовым.

«Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарь IэнатIэ Iутэу илъэс пчъагъэм щытхъу хэлъэу зиIофшIэн зыгъэ­цэкIэгъэ Iащэ Мухьамэд партием ипащэхэм яунашъокIэ рэзэныгъэ тхылъ къыфагъэшъошагъ.

Конференцием Iофыгъо шъхьа­Iэу къыхалъхьагъэр партием икъутамэ и Секретарь хэдзыгъэныр ары. МыщкIэ кандидатуритIу къагъэлъэгъуагъэх: Къум­пIыл Муратрэ Роман Гусевымрэ. Зэхахьэм къекIолIэгъэ лIыкIуи 131-мэ шъэф шIыкIэм тетэу амакъэ атыгъ ыкIи КъумпIыл Мурат мы IэнатIэм Iугъэ­хьэгъэным дырагъэштагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ гущыIэр зештэм, цыхьэ къыфэзышIыгъэ партием ипащэхэм, зымакъэ къыфэзытыгъэ пстэуми зэрафэразэр ариIуагъ. Илъэс 11 фэдизрэ Секретарь IэнатIэм Iутыгъэ М. Iащэм «Тхьауегъэпсэу» риIуагъ, ащ иIофшIагъэ осэшхо фишIыгъ. Адыгеим щызэхащэрэ хэдзын зэфэшъхьафхэм «Единэ Россием» илIыкIохэм сыдигъуи къэгъэлъэгъон дэгъухэр зэрэщыряIэхэр, цIыфхэм партием цыхьэ къызэрэфашIырэм, къызэрэготхэм ар ишыхьатэу зэрэщытыр, тапэкIи ар лъыгъэкIотэгъэн зэрэфаер хигъэунэфы­кIыгъ.

— УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къы­зэрэхигъэщыгъэу, «Единэ Россием» непэ пшъэрылъ хэушъхьафыкIыгъэ иI. Къэралыгъом къырыкIощтымкIэ, цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэу яIэщтымкIэ партием пшъэдэкIыжьы­шхо ехьы, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Урысыем хэхъоныгъэ ышIыным епхыгъэ Iофыгъо шъхьаIэхэм язэшIохынкIэ илъэс пчъагъэ хъугъэу партием ипшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу егъэцакIэх. Пшъэрылъ шъхьаIэу щытыр цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр къыдэ­тлъытэхэзэ ыпэкIэ тылъыкIотэныр, хэхъоныгъэм игъогу тытемыкIэу Iоф тшIэныр ары.

Шъолъыр къутамэм пэщэныгъэ дызесхьаныр сэркIэ насыпыгъ. Партием игухэлъхэм адакIоу федеральнэ ыкIи шъолъыр пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм сылъыплъэн амал мы IэнатIэм къысеты.

Республикэм ипащэ мэхьанэшхо зэритыгъэ лъэныкъохэм ащыщ партийнэ проектхэм ягъэцэкIэн. «Единэ Россием» ипроект 15-у Адыгеим щагъэцакIэхэрэм щыр анахь шъхьа­Iэхэу къыхэбгъэщын плъэкIыщтых: «Къэлэ щыIакIэр», «КIэлэцIыкIу спортыр», «Культура малой Родины» зыфиIорэр. Ахэр дэгъоу щыIэныгъэм зэрэпхыращыхэрэр цIыфхэм къыхагъэщы. Мыщ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэкIэ общественнэ чIыпIэхэр ыкIи щагухэр зэтырагъэ­псыхьэх, къоджэ псэупIэхэм спорт псэолъакIэхэр къадэуцох, культурэм иунэхэр шэпхъэшIу­хэм адиштэу агъэцэкIэжьых, ашIых.

— ЦIыфхэм фыщытыкIэ тэрэз къытфыряIэныр, цыхьэ къытфашIыныр – джары ткIуачIэ зэтхьылIэн фаер. «Единэ Россием» и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым шъолъыр зырыз­хэм ягубернаторхэм зэIукIэгъоу адыриIагъэм къызэрэщиIуагъэу, хэдза­кIохэм цыхьэу къытфашIырэр къызэрэдгъэшъыпкъэжьын фаер тиIофшIакI, ащ екIолIакIэу фытиIэр ары. Ащ фэшI цIыфхэм шъхьэихыгъэу тадэгущыIэн, партием ипшъэ­рылъхэр, игухэлъхэр алъыд­гъэIэсын фае. ЩыIэкIэ-псэукIэр нахьышIу хъуным фэIорышIэрэ лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэни тинэплъэгъу идгъэкIырэп. Ахэм къадыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр респуб­ликэм зэрифэшъуашэу щызэхэщагъэх, лъэныкъо пэпчъкIэ пшъэдэ­кIыжь зыхьыщтхэр дгъэ­нэфагъэх, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

2021-рэ илъэсым УФ-м и Къэралыгъо Думэ ыкIи Адыгеим и Парламент ядепутатхэр ти­шъо­лъыр щыхадзыщтых. А кампаниехэм зэрифэшъуашэу за­фэгъэхьазырыгъэн ыкIи партием сыдигъуи пэрытныгъэу ыIыгъыр лъыгъэкIотэгъэн зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

Конференцием иIофшIэн къыды­хэлъытагъэу партием и Адыгэ шъолъыр къутамэ иполитсовет и Президиум изэхэтыкIэ зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэ­ныр зэхахьэм хэлэжьэгъэ лIы­кIохэм зэдаштагъ. Президиумым хэ­гъэхьэгъэнхэмкIэ зикандидатурэхэр къагъэлъэгъогъэ Iащэ Мухьамэдрэ Хьасанэкъо Муратрэ шъэф шIыкIэм тетэу амакъэ афатыгъ ыкIи ахэм адырагъэштагъ.

Джащ фэдэу, партием и Устав къызэригъэнафэу, шъо­лъыр къутамэм иполитсовет хэтхэм зэхъокIыныгъэхэр афашIыгъэх. Урысыем иполитическэ партиеу «Единэ Россием» ия XIX-рэ Зэфэс (шэкIогъум и 22 — 23-м Москва щыкIощт) хэлэжьэщтхэ лIыкIохэр Конференцием щыхадзыгъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтыр А. Гусевым тыри­хыгъ.