Джарымэ Аслъан фэгъэхьыгъ

Адыгэ Республикэм иапэрэ Президентэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Джарымэ Аслъан шэкIогъум и 7-м илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу самбэмкIэ Мыекъуапэ щызэхащагъ.

Урысыем и Къыблэ шъолъыр самбэмкIэ изэIукIэгъухэм 2002 – 2003-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр, пшъашъэхэр алырэгъум самбэмкIэ щызэнэкъокъух. Нэбгы­рэ 351-рэ алырэгъум щэбанэ.

Джарымэ Аслъан зэхэщакIохэм «тхьашъуегъэпсэу» къариIуагъ, бэнакIохэм спортышхом гъэхъагъэ щашIынэу, анахь лъэшхэр зэнэкъо­къум щытекIонхэу афи­Iуагъ.

Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэ игуадзэу Андрей Бородиныр, Джарымэ Аслъан илъэсыбэрэ Iоф дэзышIагъэу, СССР-м спортымкIэ имастерэу Джарымэкъо Юсыф, Адыгэ Рес­публикэм самбэмкIэ испорт еджа­пIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адамэ, зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу, дунэе категорие зиIэ судьяу Артур Адамян, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс, нэмыкIхэри зэхахьэм къыщыгущыIагъэх, Джарымэ Аслъан къыфэгушIуагъэх. Политикэм, экономикэм, спортым, щыIэныгъэм инэмыкIырэ лъэныкъохэм гъэхъагъэу ащи­шIыгъэр щыIэныгъэм зэрэхэмыкIокIэщтыр къэгущыIагъэхэм хагъэунэфыкIыгъ.

Тренерхэу Псеун Мурат, Мэрэтыкъо Сахьидэ, ГуIэтыжь Хъа­лидэ, Джарымэкъо Нурбый, Андрей Синельниковым, общественнэ движениеу «Адыгэ Ха­сэм» илIыкIоу Къуижъ Къэплъан, физкультурэмкIэ ыкIи дзюдомкIэ Институтым ипащэу Бгъуашэ Айдэмыр, фэшъхьафхэм яеплъыкIэхэм къащыхагъэщыгъ Адыгэ Республикэм икъэралыгъо гъэпсыкIэ игъэпытэн Джарымэ Аслъан хэлажьэзэ, Адыгеим испорт хэхъоныгъэхэр зэришIыгъэхэр.

СамбэмкIэ зэнэкъокъур шэкIогъум и 7 – 8-м Адыгэ къэралыгъо университетым зэрэщыкIуагъэр тигъэзет къыщыхэтыутыщт.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.