Правительствэ телеграмм

Адыгэ Республикэм иапэрэ Президентэу А.А. Джарымэм фэкIо

Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ
Аслъан Алый ыкъор!
Уныбжь илъэс 80 зэрэхъурэмкIэ сыпфэгушIо!

ЩыIэныгъэ гъогу гъэшIэгъон къызэрэпкIугъэмкIэ лъытэныгъэшхо къэблэжьыгъ. ЦIыфыгъэшхо зэрэпхэлъым дакIоу мурадэу уиIэм уфэкIонымкIэ пытагъэ къы­зэрэзыхэбгъафэрэм фэшI гъэхъэгъэшхохэр пшIынхэ, къэралыгъо мэхьэнэ ин зиIэ Iофыбэ зэшIопхын плъэкIыгъ.

Илъэсыбэрэ Адыгэ Республикэм иапшъэрэ IэнатIэ дэгъоу зэрэзепхьа­гъэм, республикэм ихэхъо­ныгъэ пшъхьэкIэ уиIахьышIу зэрэхэпшIыхьагъэм афэшI цIыфхэм лъэшэу уалъытэ, осэшхо къып­фашIы.

Адыгэ Республикэм и Президентэу узыщэтым экономикэмрэ социальнэ лъэныкъомрэ хэхъоныгъэ языгъэшIыщт, къэралыгъом игъэIорышIэн фытегъэ­псыхьэгъэ амалхэр къэбгъотыщтыгъэх.

Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ Аслъан Алый ыкъор, уиюбилей зыщыхэбгъэунэфыкIырэ мафэм псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу уиIэнэу, пкIуачIэ къыкIимычынэу, жъышъхьэ мафэ ухъунэу, уигъашIэ чэфыгъор къебэкIэу упсэунэу сыпфэлъаIо!

Насыпыр къыотэкъохэу бэрэ ущыIэнэу, къыппэблэгъэ цIыфхэм ягуфэбэныгъэ ущымыкIэнэу, уиунэгъо кIоцI ренэу зэгурыIоныгъэрэ гукIэгъурэ илъынэу пфэ­сэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу
КъумпIыл Мурат