Пенсиехэр

КIэлэеджакIохэр щагъэгъозагъэх

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд АР-мкIэ и Къутамэ и ГъэIорышIапIэу Теуцожь районым щыIэм къуаджэу Пэнэжьыкъуае игурыт еджапIэ икIэлэегъаджэхэмрэ иапшъэрэ классхэм якIэлэеджакIохэмрэ джырэблагъэ рагъэблэгъагъэх.

Зэрэхабзэу, ыпэрапшIэу ахэр кабинет пэпчъ чIащэхэзэ, Iофэу агъэцакIэрэм нэIуасэ фашIыгъэх. Нэужым еджэпIэ классым зэIукIэгъур щылъагъэкIотагъ. ГъэIо­рышIапIэм испециалистхэм шIокI зимыIэ пенсионнэ страхованиер зыфэдэм, ащ имэхьанэ къаIотагъ, пенсие зэфэшъхьафэу щыIэхэм, уныбжь нэсымэ ар зыфэдэщтыр пэшIорыгъэшъэу зэрэзэбгъэшIэщтым, пенсие уимыIэу укъэмынэным пае пшIэн фаехэм къатегущыIагъэх. Электроннэ шIыкIэм тетэу ПенсиехэмкIэ фондым ифэIо-фэшIэ 54-рэ къызIэкIэбгъэхьан амал щыIэ зэрэхъугъэр ГъэIорышIапIэм иIофышIэхэм къыхагъэщыгъ.

ЗэIукIэгъу ужым пенсиехэм афэгъэхьыгъэ пособиеу «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни» зыфиIорэр кIэлэеджакIохэм шIухьафтынэу аратыгъ. ТапэкIэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр Теуцожь районым инэмыкI еджапIэхэми ащызэхащэщтых.

ШэкIогъум июбилярхэр

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм епхыгъэу пенсие къызыфэкIорэ тина­хьыжъхэм ащыщэу нэбгырэ 37-мэ яюбилейхэр мы мазэу тызыхэхьагъэм хагъэунэфыкIыщтых.

Ахэр Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэх, иветераных е тылым щыIагъэх. ХэбзэшIу зэрэхъугъэу, зимэфэкIхэм УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр къафэгу­шIощт.
Юбилярхэм янахьыбэм, ахэр нэбгырэ 28-рэ, аныбжь мы мазэм илъэс 90-рэ мэхъу, нэбгыриир 95-м нэсыгъ. Анахьыжъэу лIэшIэгъу ныбжьыр хэзыгъэунэфыкIыщтыр Мыекъуапэ щэпсэу.

ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу АР-м щыIэм иIофышIэхэри зимэфэкIхэм афэгушIох, япсауныгъэ къыщымыкIэнэу, джыри бэ къагъэшIэнэу афэлъаIох!

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.