Лъэпкъхэм яорэдыIу

Хэгъэгум иорэдыIо цIэрыIоу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, Урысыем икомпозиторхэм я Союз хэтэу Андзэрэкъо Чеслав непэ имэфэкI — къызыхъугъэр илъэс 80 мэхъу.

— Андзэрэкъо Чеслав пат­риот шъыпкъ. Ихэгъэгу, илъэпкъ шIу афишIэ шIоигъоу псэугъэ. Искусствэр сэ лъэшэу сыгу рехьы. Тикомпозиторхэм аусыгъэ орэдхэм сядэIу зыхъукIэ, гукIэ сакъыдэшъо. Андзэрэкъо Чеслав лъэпкъхэм яорэдыIу, ымакъэ псынкIэу къэсэшIэжьы, сегъэгу­шхо, — къытиIуагъ Адыгэ Рес­публикэм иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан.

ШэкIогъум и 7-м Джарымэ Аслъани, Андзэрэкъо Чеслави Кощхьэблэ районым къыщыхъугъэх, цIыф цIэрыIо хъугъэх.

Чеслав янэжъэу Гулэ пщынэо IэпэIасэу зэрэщытым ишIуагъэкIэ яунэ цIыфыбэ къихьэщтыгъ. Чеслав зэхихырэр, ылъэгъурэр гум къинэжьыщтыгъ. Сэнэхьатэу къы­хихыщтымкIэ упчIабэ иIагъэп. Музыкальнэ училищыр Налщык, къэралыгъо консерваториер Ленинград къащиухыгъэх. Адыгэ къэралыгъо ансамблэхэм, филармонием, Адыгэ къэралыгъо университетым, нэмыкIхэм илъэсыбэрэ Iоф ащишIагъ.

МэщбэшIэ Исхьакъ, КъумпIыл Къадырбэч, фэшъхьафхэм яусэхэм атехыгъэ орэдхэр ыусыгъэх. Кавказ заом, лъэпкъ шIэжьым яхьылIэгъэ произведениехэр икъэ­лэмыпэ къычIэкIыгъэх.

— Мэкъэ Iэтыгъэ дахэ зиIэ орэдыIоу Урысыем щыпсэухэрэм Адзэрэкъо Чеслав къахэсэгъэщы, — къытиIогъагъ зэлъашIэрэ орэдыIоу, СССР-м, Адыгеим янароднэ артистэу Иосиф Кобзон. — Тызэгъусэу концертхэр хэгъэгум къыщыттыхэу бэрэ къыхэкIыгъ.

— Андзэрэкъо Чеслав Ленинград зыщеджэм ыуж Адыгеим къымыгъэзэжьэу хэгъэгум ишъо­лъырхэм орэд къащиIощтыгъэмэ, искусствэм нахь щыцIэрыIо хъущтыгъэ, — къеIуатэ Урысыем, Абхъазым язаслуженнэ артисткэу, Адыгеим инароднэ артисткэу Нэхэе Тэмарэ. — Илъэпкъ, Адыгэ Республикэр зэригъэлъапIэхэрэм яхьылIэгъэ орэдэу ыусы­гъэхэр гъашIэм къыщаIох.

Республикэ къэралыгъо филармонием иоркестрэу «Русская удалым» Ч. Андзэрэкъор хэтэу Москва, Мыекъуапэ, нэмыкIхэм орэдыбэ ащигъэжъынчыгъ.

— Адыгэ музыкальнэ Iэ­мэ-псымэхэр зыхэт оркестрэ тиреспубликэ щызэхащэмэ сигуапэу сыхэхьащт, орэд къыщысIощт, — игупшысэхэм Ч. Андзэрэкъом тащигъэгъуазэщтыгъ. — Искусствэр сэ сищыIэныгъ…

Андзэрэкъо Чеслав ыкъоу Долэт Санкт-Петербург щэпсэу, композитор, ятэ игъогу рэкIо. Чеслав ыпхъоу Марзет респуб­ликэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм ипащ, ишъхьэ­гъусэу Светланэ кIэлэегъэджэ колледжэу Андырхъое Хъусенэ ыцIэ зыхьырэм илъэ­сыбэрэ адыгабзэмкIэ щыригъэ­джагъэх, игущыIэхэм атехыгъэ орэдхэр композиторхэм аусы­гъэх.

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо гъэпсыкIэ игъэпытэн Ч. Ан­дзэрэ­къор гукIи, псэкIи хэлэ­жьагъ. Ащ ыусыгъэ орэдхэу «Си Адыгей», «Адыгэ шъуаш», ­«Адыгэ быракъ» зыфиIохэрэр ансамблэу «Ислъамыем», оркестрэу «Русская уда­лым», журналистэу Беданыкъо Замирэ, артисткэ цIэ­рыIоу Ку­шъэкъо Симэ, нэмыкI­хэм концерт хэхыгъэхэм къащаIох. Чеслав Тыркуем, Болгарием, фэшъхьаф хэгъэгухэм ащы­Iагъ, иорэдхэмкIэ цIыфыбэ ыгъэгушIуагъ. Опсэу, Чеслав! Илъэс 80 узэрэхъурэм фэшI тып­фэхъохъу, тигъэзетеджэ­мэ ацIэкIэ шIоу щыIэр къыбдэ­хъунэу, нарт бэгъашIэ ухъунэу пфэтэIо.

Адыгэ шъуаш

Орэдышъор: Андзэрэкъо Чеслав
ГущыIэхэр: ЕмтIылъ Нурбый

Адыгэ шъуашэр тарихъ намысэу,
Кавказ илъэпкъхэм аштагъ.
ПчыкIэм уфэдэу пчэгум укъехьэ,
Къашъоми зеогъэIэт.

Жъыу:

Ей, ей, адыгэ шъуаш,
Дунаем ущызэлъашI.
Ей, ей, адыгэ къашъу,
Налмэс-налкъутэу тикъашъу.

Бгъэгу ищыгъэм шыр егъэуджы,
ЛIыгъэм ишапхъэу хьазыр.
Пшъэшъэ нэгушIом гохьэу зегъазэ,
Исэе дахи кIэракI.

Жъыу:

Пщынаом пщынэр егъэбзэрабзэ,
КIэлакIэр къашъом хелъас.
Уишъхьэрыхъон бзыу тамэу мэбыбы,
Джэгуми лъагэу зеIэт.

Жъыу:

Нэнэжъ-тэтэжъмэ тфагъэпытагъэу,
Тихабзэ тыгу имыкI.
НыбжьыкIэу тиIэр тэ тфэбэгъонэу,
Нарт лIыхъужъ хъунхэу тыфай.

Жъыу:

ЕмтIылъ Нурбый.