ИбзэджэшIагъэ еуцолIэжьыгъ

Урысые Федерацием и Следственнэ комитет и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм пресс-конференцие тыгъуасэ щыкIуагъ. Илъэс 16 зыныбжь Дарья Шопинам икIодыкIэ епхыгъэ следственнэ Iофтхьабзэхэу рагъэкIокIыхэрэм ар афэгъэхьыгъагъ.

Iофтхьабзэр пэублэ псалъэкIэ Александр Глущенкэм къызэIуихызэ, мы илъэсым жъоныгъуакIэм и 24-м Дарье еджапIэм къычIэкIыжьи, ядэжь зэ­римыгъэзэжьыгъэр агу къыгъэкIы­жьыгъ.

— Илъэс пчъагъэ хъугъэу Iоф зысшIэрэм ащ фэдэ хъугъэ-шIагъэ сырихьылIагъэп, — къыIуагъ ащ. — КIомэ, кIозэ бзэхыгъэм фэдэу, IэубытыпIэ тшIынэу, зы лъагъо тытехьанэу лъэуж къыгъэнагъэп. Ары икъэгъотыни охътабэ зыкIихьыгъэр. Оперативнэ ыкIи следственнэ IофшIэнхэу зетхьагъэхэм яшIуагъэкIэ илъэс 47-рэ зыныбжь хъулъ­фыгъэу, ыпэкIэ хьапсым ащ фэдэ укIыгъэ IофкIэ чIэсыгъэу къычIэкIыжьыгъэр дгъэунэфыгъэ. Мы уахътэм ышIагъэм еуцолIэжьыгъэу, изекIуакIэхэр къеIуатэх. Ау ахэр зэтекIых, зэкIэри шъхьэихы­гъэу джыдэдэм къэтIотэн тлъэкIыщтэп.

Пресс-конференцием къызэрэщаIуагъэмкIэ, пшъашъэр зыщыкIодыгъэ чIыпIэр биллинг шIыкIэм тетэу зауплъэкIум мы хъулъфыгъэм ителефон щырыгущыIа­гъэу агъэунэфыгъ. ГъэшIэгъоныр, ыпэкIэ укIыгъэ Iофэу хьапсым зыфычIэсыгъэр мы хъугъэ-шIагъэм фэдэу къычIэкIыгъ. Зыщыпсэущтыгъэ унэр къызалъыхъум, мобильнэ телефони 9 къырахыгъ, ахэм Дарье ителефони ахэ­лъыгъ.

Къаубытыгъэ бзэджашIэм къызэрариIуагъэмкIэ, псыхъоу Шъхьэгуащэ иджаб­гъукIэ готэу кIозэ пшъашъэр ыпэ къифагъ ыкIи ителефон къытырихынэу зежьэм куо-хьау къыIэтыгъэти, ыукIыгъ.

Следственнэ ГъэIорышIапIэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, бзэджашIэм къаригъэлъэгъугъэ чIыпIэм пшъашъэм ихьадэ къычIахыжьыгъ. Ащ метри­тфыкIэ пэчыжьэу, чъыг чIэгъым ищыгъынхэу щычIитIагъэхэр зытетыгъэм тетхэу, тIэкIу уцIыныгъэхэу къагъотыжьыгъэх.

Мы уголовнэ Iофэу къызэIуахыгъэм изэхэфын джыри лъагъэкIотэщт, хьыкум-медицинэ экспертизэм къыгъэлъэ­гъощтхэм ялъытыгъэщтыр бэ.

Iэшъынэ Сусан.