АтекIуагъэр Адыгеим щыщ

Мысатыу чIыопс ухъумэкIо гупчэу «НАБУ-Кавказым» шъолъыр зэнэкъокъоу «Самая экологичная турфирма» зыфиIоу зэхищэгъагъэм зэфэхьысыжьхэр фишIыгъэх.

Зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр щызыубытыгъэр Адыгеим щызэхэщэгъэ туристическэ фирмэу «Ошъутен-Тур» зыфиIорэр ары, ар зэхэзыщагъэр Бэрзэдж Мурат. ЯтIонэрэ чIыпIэр Ростов- на-Дону щыIэ турфирмэу «Пора в горы» зыцIэр (пащэр Татьяна Жикина), ащ къыкIэлъыкIорэ ящэнэрэ чIыпIэри Адыгеим и Мыекъопэ район ит псэупIэу Каменномостскэм щызэхэщэгъэ «Ковбоир» (пащэхэр Марина ыкIи Виктор Уразматовхэр) ары зыхьыгъэр.

Зэнэкъокъум Адыгэ Респуб­ликэм, Къэбэртэе-Бэлъкъар ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэс республи­кэхэм, Краснодар краим ыкIи Ростов хэкум Iоф ащызышIэхэрэ туристическэ фирмэхэр арых хэлэжьагъэхэр. Iофтхьабзэр экологическэ кампаниеу «ЭКОлогично!» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу зэхащэгъагъ.

ЗэхэщакIохэр зыфэягъэхэр туристхэм яфэIо-фашIэхэр зыгъэцакIэхэрэ турфирмэхэм тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэб­загъэ анаIэ тырагъэтэу, зыгъэп­сэфакIо къакIохэрэми алъэгъурэ дэхагъэм, зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэм, мэзхэм, къушъхьэхэм уасэ афашIэу, чIыопсым язэрар рамыгъэкIэу къызэраухъу­мэ­щтым зэрэфащэхэрэр зэрагъэшIэнэу ары.

Джащ фэдэу республикэм къихьэхэрэ зыгъэпсэфакIохэм турфирмэхэр зэрапэгъокIы­хэ­рэм, къэбархэр зэрарагъашIэ­хэрэм, чIыпIэ гъэшIэгъонхэм апылъхэ хъишъэхэр къызэрафаIуатэхэрэм мэхьанэ яI. ЧIы­опсыр амыушIоиным лъыплъэ­хэрэ турфирмэхэр «НАБУ-Кавказым» къыхигъэщыхэзэ ыкIи шIухьафтынхэмкIэ ыгъэгушIохэзэ ышIыщт.

Адыгэ Республикэм туриз­мэмрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитетрэ «НАБУ-Кавказым­рэ» турфирмэ пэпчъ чек-тхьапэхэр афызэхагъэуцуагъэх, яIофшIакIэ уасэу фашIырэр балл пчъа­гъэу рагъэкъугъэм къыIотагъ. Анахьэу зылъыплъа­гъэхэр пыдзафэхэр зэтырамыгъаоу Iуащыхэмэ, экологие политикэр агъэцакIэмэ, фирмэм иIофы­шIэхэр къэбзэныгъэм фэса­къыхэмэ, цIыфхэр зыдащэхэрэ зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр гуIэтыпIэхэу щытхэмэ, нэмыкIхэри.

Турфирмэхэм цIыфхэм яфэ­Iо-фашIэхэр зэряфэшъуашэм фэдэу афагъэцакIэхэмэ, зы­гъэпсэфакIо къакIохэрэри къэб­зэныгъэм ыкIи чIыопсыр къэу­хъумэгъэным нахь апылъыщтых.

(Тикорр.).