ЦIыфхэм гущыIэгъу афэхъугъ, ягумэкIыгъохэм защигъэгъозагъ

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъопэ районым ит псэупIэу Севастопольскэм тыгъуасэ щыIагъ. Пстэуми апэу ащ щыпсэухэрэм заIуигъэкIагъ, гущыIэгъу афэхъугъ. ПсэупIэм дэсхэм гумэкIыгъоу яIэхэр республикэм ипащэ къыфагъэзагъэх.

Iофыгъо шъхьаIэу цIыфхэм къыраIуа­гъэр псым епхыгъэ гумэкIыгъо зэряIэр ары. Станицэм псынэкIэчъ дэт, псынэхэр яIэх. Ахэм къарахызэ мэпсэух. ПсырыкIопIэ шъхьаIэм хэхьанхэм фэшI километрэ 15 икIыхьагъэу трубэхэр акъудыинхэ фае.

Псынэр зытет чIыгур зэращэфыжьыгъэм фэшI ащ екIолIэныр къин къызщыхъурэ бзылъфыгъэм республикэм и ЛIышъхьэ зыкъыфигъэзэгъагъ. Ащ Iофыгъоу къыIэтыгъэр охътэ кIэкIым къы­кIоцI зэшIохыгъэ хъугъэ.

ПсэупIэм щыпсэухэрэм ямызакъоу, ащ къеблагъэхэрэри зэкIолIэнхэ алъэ­кIыщт псынэкIэчъым гъэцэкIэжьынхэр рашIылIэнхэм епхыгъэ Iофыгъо зэхэсыгъом къыщаIэтыгъ. Ащ зэрэдыригъа­штэрэр КъумпIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.
ХэкIым идэщын, ащ уасэу пылъым итын, нэмыкI Iофыгъохэми Iофтхьабзэм ащытегущыIагъэх. ХэкIым иугъоин фэгъэзэгъэ машинэхэр зэрифэшъуашэу псэупIэм къыдэмыхьэхэу, урамхэр зэкIэ икъоу къамыкIухьэхэу, хэкIыр тэрэзэу дамыщэу, ау зэкIэ дэгъоу гъэцэкIагъэм фэдэу ахъщэр зэраIахырэм зэрэрымыразэхэр Севастопольскэм щыпсэухэрэм АР-м и ЛIышъхьэ къыраIуагъ.

— Урам цIыкIухэм арыкIон алъэ­кIыным фытегъэпсыхьэгъэ автомобильхэр хэкIыр дэзыщырэ опера­торым зэригъэгъотынхэу зэзэгъыныгъэ дэтшIыгъагъ. Ащ фэгъэхьыгъэу нахь игъэкIотыгъэу Iофым къыфэдгъэзэжьыщт, — къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъэзагъ КъумпIыл Мурат. — Джащ фэдэу хэкIыр зэратэкъорэ бакхэр урам­хэм атырагъэуцохэмэ, гумэкIы­гъом идэгъэзыжьын зы лъэбэкъу­кIэ нахь благъэу тыкъекIолIэщт.

Республикэм и ЛIышъхьэ цIыфхэм заIокIэм къаIэтыгъэ Iофыгъохэм ащыщых кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ псэупIэм щашIыныр, кIэлэ Iэтахъохэм яуахътэ зыщагъэкIон алъэкIыщт псэуалъэ щагъэпсыныр, гурыт еджапIэм иIэ тхылъеджапIэм чIэлъ тхылъхэр зэблахъунхэр, нэмыкIхэри.

— ПсэупIэр нахь дэгъу хъуным фэгуIэрэ цIыфхэр IэпыIэгъу шъу­шIынхэ фае, — администрацием иIофышIэхэм зафигъэзагъ КъумпIыл Мурат. — Мыщ щыпсэухэрэм гумэкIыгъоу щыIэхэр янэрылъэ­гъух, ахэм язэшIохынкIэ хэкIыпIэхэри къагъотых.

КIэлэцIыкIухэр зыщыджэгущтхэ площадкэ мыщ зэрэщашIыщтыр, гъогухэр зэрэзэтырагъэпсыхьащтхэр, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр къящэлIэгъэным, нэмыкI гумэкIыгъоу къаIэтыгъэхэм язэшIохын зэрэхэплъэщтхэр теубытагъэ хэлъэу республикэм и ЛIышъхьэ цIыфхэм ариIуагъ.

Нэужым Хэгъэгу зэошхом щыфэхыгъэхэм афагъэуцугъэ саугъэтэу Каменномостскэм дэтым КъумпIыл Мурат екIолIагъ, ащ гъэцэкIэжьынэу щыкIуагъэ­х­эр зэригъэлъэгъугъэх. IофшIэнхэм сомэ миллионрэ мин 264-рэ фэдиз апэIуагъэ­хьагъ. Мыщ къыпыщылъ общественнэ чIыпIэу ашIыгъэри республикэм и ЛIышъхьэ къыплъыхьагъ.

КIэлэцIыкIухэм спортым зызыщыфагъэсэщт площадкэу мы псэупIэм дэт еджапIэм щашIыгъэр республикэм и ЛIышъхьэ зэригъэлъэгъугъ. Ар программэу «Газпром» — детям» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу ашIыгъ. Спортым Адыгеим чIыпIэ ин зэрэщиубытырэр, ащ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ мыщ фэдэ псэуалъэхэм мэхьанэшхо зэряIэр республикэм и ЛIышъхьэ игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

Нэужым КъумпIыл Мурат псэупIэу Тульскэм гупчэ паркэу щашIыгъэр, кIэ­лэцIыкIу джэгупIэу ащ щагъэпсыгъэхэр зэригъэлъэгъугъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.