Хьыкумым IэкIагъэхьагъ

ПсэупIэм ишIынкIэ гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIагъэ зезыхьагъэм ылъэныкъокIэ къызэIуахыгъэ уголовнэ Iофыр АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иследственнэ гъэIорышIапIэ зэхифыгъ. МыщкIэ агъэмысэрэр Краснодар краим щыпсэурэ илъэс 62-рэ зыныбжь унэе предпринимателыр ары.

Следствием зэригъэунэфыгъэмкIэ, 2012-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2015-рэ илъэсым нэс мы хъулъфыгъэм Тэхъу­тэмыкъое районым фэтэрыбэу зэхэт унэхэр щишIыгъэх. Ау ащ фэдэ IофшIэн ыгъэцэкIэным ифитыныгъэ иIагъэп. Ащ дакIоу псэуалъэхэм яшIынкIэ цIыфхэм ямылъкуи хэбзэн­чъэу къызфигъэфедагъ.

Предпринимателым ипшъэрылъхэр зэримыгъэцакIэрэр ыкIи псэупIэхэм яшIын ыухыжьын гухэлъ зэримыIэр цIыфхэм къызагурэIом, хэбзэухъумакIохэм зафагъэзагъ.

Урысыем ишъолъыр зэфэшъхьафхэм ащыпсэурэ нэбгырэ 47-мэ мы IофымкIэ чIэнагъэу ашIыгъэр сомэ миллион 48,2-м ехъу. Предпринимателым IэкIэлъ агъэкощырэ ыкIи амыгъэкощырэ мылъкум арест тыралъхьагъ. Iофыр зэхифынэу Тэхъутэмыкъое район хьыкумым IэкIагъэхьагъ.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу.