Хабзэ хъугъэу щызэIокIэх

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ къыдыхэлъытагъэу АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ культурнэ-гъэсэныгъэ Iофтхьабзэу «Ночь искусств-2019» зыфиIорэр щыкIуагъ. Искусствэм пстэури зэрэзэрипхырэм ар ишыхьатыгъ.

Лъэпкъ тхылъеджапIэм иIофышIэу Кучмэз Аминэт тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр илъэс къэс зэхащэх. Непэрэм пшъэрылъ шъхьа­Iэу иIэр мэфэкIым ихэгъэунэ­фыкIын тарихъэу пылъыр зыдэт тхылъхэм цIыфхэр нэIуасэ афэшIыгъэнхэр, Адыгеим щыпсэурэ лъэпкъхэм якультурэ къизыIотыкIыхэрэр Iофтхьабзэм къекIуа­лIэхэрэм арагъэлъэгъуныр ары.

Iофтхьабзэр зыщыкIогъэ уахътэм къыкIоцI тхылъеджапIэм площадкищымэ Iоф щашIагъ. Музыкальнэ-поэтическэ площадкэм артист цIэрыIохэм, творческэ купхэм орэд къыщаIуагъ, бзэ зэфэшъхьафхэмкIэ усэхэм къя­джагъэх.

«Творческая мастерская» зы­фиIорэм къэралыгъом щыпсэурэ лъэпкъхэм афэгъэхьыгъэ тхы­гъэу тхылъеджапIэм ифонд чIэлъхэр къыщагъэтIылъыгъэх. Ахэм пстэуми нэIуасэ зафашIын амал ­яIагъ. Ижъырэ тхыгъэхэм къащегъэжьагъэу непэрэ мафэм къыдагъэ­кIыгъэхэм анэсэу площадкэм щызэгъэфэгъагъэх. Джащ фэдэу сурэтышI цIэрыIоу Евгений Коз­ловым итворчествэ шIоигъоныгъэ зиIэхэм зыщагъэгъозэн алъэ­кIыгъ. Сэнаущыгъэ ин зыхэлъ Евгений Козловыр тхылъеджапIэм къеблэгъагъэхэм гущыIэгъу афэхъугъ, сурэтшIыныр зышIо­гъэшIэгъонхэм мастер-класс къаригъэлъэгъугъ. Мы площадкэр хэдыкIыным, хъэным, нэ­мыкIхэми защыуушэтын плъэкIыным фытегъэпсыхьэгъагъэх.

Бзылъфыгъэхэм ашIогъэшIэ­гъон хъущт лъэныкъори зэхэща­кIохэм Iофтхьабзэм къыщыдыхалъытагъ. «Искусство быть кра­сивой» зыфиIорэ площадкэм визажистым зызэрэбгъэлэщтым «шъэфэу» иIэхэр къыщиIотагъэх, фаехэм ащ зыщагъэдэхагъ.

АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ Iофтхьэбзэ гъэшIэгъоным еплъын, хэлэжьэн зышIоигъоу къеблэгъа­гъэр макIэп. Шъхьадж ежь пэблэгъэ лъэныкъом екIуалIэщтыгъ, ишIэныгъэхэм зэрахигъэхъощтым пылъыгъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтыр Артур Лаутеншлегер тырихыгъ.