Сомэ миллион фэдиз чIанагъ

Мобильнэ зэпхыныгъэм ыкIи Интернетым яамалхэр къызфагъэфедэхэзэ чъэпыогъур къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъэ 25-рэ Адыгеим щызэрахьагъ. Ахэм янахьыбэр Мыекъуапэ щагъэунэфыгъ.

Мазэм къыкIоцI бзэджашIэхэм сомэ миллион фэдиз цIыфхэм ашIуатыгъугъ. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, банк счетхэм алъэныкъокIэ гумэкIыгъо щыIэу аIозэ мыщ фэдэ бзэджэшIагъэхэр зэрахьэх, цIыфхэр агъапцIэх.

ГъэпцIакIохэр картэ зиIэхэм телефонымкIэ афытеох ыкIи финанс учреждениехэм ялIыкIохэу зыкъагъэлъагъо. БзэджашIэхэм къаIорэр агъэцакIэзэ, бэхэм яахъщэ чIанэ. ЗымкIэ картэр зиер банкоматым екIолIэнышъ, бзэ­джашIэхэм къаIорэр ыгъэцэкIэн фае. ЯтIонэрэмкIэ — картэм иномер, ащ ыкIыбкIэ тетхэгъэ цифрэхэр ыкIи СМС-у къыфэкIуагъэм икод ариIон фае.

Мыщ фэдэ шIыкIэр бзэджашIэхэм къызфагъэфедэзэ республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыпсэурэ нэбгырищмэ сомэ мин 220-м ехъу чIарагъэнагъ.

Интернет сайтхэм яамалхэр къызфагъэфедэзэ бэхэм щыгъынхэр ыкIи нэмыкI пкъыгъохэр ащэфых, ащэх. Ащ фэдэ цIыфхэри бзэджашIэхэм янэплъэгъух. Фэтэрыр бэджэндэу зэритырэм фэгъэхьыгъэ къэбар пенсием щыIэ бзылъфыгъэм сайтым къыригъэхьагъ. Ар бзэджашIэхэм къызфагъэфеди, зыныбжь хэкIотагъэм исчет сомэ мини 110-рэ фэдиз рахыгъ.

Мыщ фэдэ чIыпIэ шъуимыфэным пае сакъыныгъэ къызхэжъугъэфэн зэрэфаер хэбзэухъумакIохэм шъугу къагъэкIыжьы. БзэджашIэхэр телефонымкIэ къышъуфытеохэмэ, ахэм аIорэр шъумыгъэцакI, полицием икъулыкъушIэхэм псынкIэу зафэжъугъаз.